6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Fremmedvann

Fremmedvann er alt avløpsvann som ikke er spillvann som blir ført med avløpsledninger til avløpsrenseanlegg, og som følgelig består av både overvann og ulike typer innlekket vann. Fremmedvann kan være både planlagt og ikke-planlagt.

Fremmedvann i avløpsnettet er en stor utfordring i mange kommuner og medfører både økonomiske og miljømessige konsekvenser. Vannbransjen i Norge ønsker at flest mulig vann- og avløpsvirksomheter skal utarbeide en plan for reduksjon av fremmedvann.

Nasjonal bærekraftstrategi for norsk vannbransje (Norsk Vann, 2017) angir delmål for ledningsnettet. Delmål 4.2 angir at hver enkelt kommune skal ha utarbeidet en plan for reduksjon av fremmedvann innen 2020. For bransjen som helhet skal andelen fremmedvann av samlet tilførsel til avløpsrenseanleggene reduseres med 30 % innen 2030. Målet om 30 % reduksjon av fremmedvann innen 2030 er foreløpige nasjonale tall, der hver virksomhet må sette egne mål fra sin egen situasjon. Det nasjonale tallet bør revideres etter som mer kunnskap om fremmedvann fremskaffes.

For svært mange avløpsanlegg er en av hovedutfordringene fremmedvann tilført avløpsnettet og som føres til avløpsrenseanleggene. Fremmedvann medfører kapasitetsproblemer, øker faren for skader og gir økte drifts- og investeringskostnader. Det er behov for en økt satsing for å løse disse utfordringene og for ikke å skyve regningen over på kommende generasjoner.

Arbeidet med å finne fremmedvannkilder og minke fremmedvannmengden er ikke en engangsjobb, men en kontinuerlig prosess som krever langtidsplanlegging og vedvarende innsats. Et rutinemessig drifts- og vedlikeholdsprogram med rør- og kuminspeksjoner, fjerning av inntrengende røtter og innlekkasjepunkter er viktige elementer.

Kilder til fremmedvann kan f.eks. være grunnvannsinnsig til ledningene, drikkevannslekkasjer som renner inn i avløpsledningene, feilkoblinger til spillvannsledningen i separatsystemet, bekkelukninger som er tilkoblet avløpsnettet m.m.

Overvann

Overvann som er koblet på ledningsnettet, både med og uten hensikt, regnes som fremmedvann i henhold til definisjonen ovenfor. Se og egen side for overvann.

Arbeidsgrupper for avløpsrensing

På grunn av skjerpet praksis fra myndighetene på avløpsområdet har Norsk Vann opprettet fire nettverksgrupper for avløpsrensing hvor en av gruppene har fremmedvann som tema. Mer om disse kan du lese <her> (link til side om arbeidsgrupper). Kontaktperson for arbeidsgruppene er Arne Haarr.

Linker til relevante sider
Andre fagressurser