6255 3030 post@norskvann.no
prøvetaking av drikkevann

Drikkevannsbasseng

Generell informasjon

Drikkevannsbasseng (normalt bygget som høydebassenger) ivaretar viktige funksjoner i et vannforsyningssystem. De fungerer som utjevningsbasseng i forhold til varierende forbruk av vann, gir stabilt trykk i nedenforliggende forsyningsområde, sikrer opprettholdelse av vannforsyningen ved produksjonsstans i vannbehandlingsanlegg/kilde og kan dekke større vannbehov (f.eks. ved brann eller store ledningsbrudd).

Ulike typer drikkevannsbasseng

Drikkevannsbasseng kan ha forskjellig utforming:

  • bakkeplassering, ev. helt/delvis nedgravd (plaststøpte eller pre-fabrikkerte basseng av betong eller glassfiber, ev. stål)
  • bergsprengte drikkevannsmagasin (fjellhaller og tuneller)
  • tårn (for å få mer høyde)

I Norge er det vanlig å plassere drikkevannsbasseng på bakken, mens lavereliggende europeiske land i større grad velger å etablere vanntårn.

Bassengene har forskjellige funksjoner etter hvor de er plassert i ledningsnettet. De betegnes som gjennomstrømningsbasseng, sidebasseng, tyngdepunktsbasseng eller motbasseng.

Gjennomstrømmingsbasseng

Bassenget ligger før forsyningsområdet, dvs. mellom vannkilde og forsyningsområde. Vannet fra overføringsledningen går gjennom bassenget, slik at alt vannet blir stadig fornyet.

Sidebasseng

Bassenget ligger før forsyningsområdet, dvs. mellom vannkilden og forsyningsområdet. Fylling og tapping skjer via en ledning som er tilknyttet overføringsledningen. Denne type basseng kan gi vannet lang oppholdstid, avhengig av vannproduksjon, forbruk og ventilstyring.

Motbasseng

Bassenget ligger etter forsyningsområdet. Forsyningsområdet mottar drikkevann fra vannbehandlingsanlegget og/eller bassenget, avhengig av vannproduksjon, forbruk og ventilstyring. I perioder med lite forbruk (f.eks. natt) fylles bassenget opp.

Tyngdepunktbasseng

Bassenget er plassert midt inne i forsyningsområdet. Bassenget oppfører seg hydraulisk som et motbasseng. Plassering nær største forbruk kan fordelaktig medføre lite trykktap i tappeledning.

Risiko for kontaminering av drikkevann i et drikkevannsbasseng

I motsetning til vannledningsnettet som under vanlig drift er trykksatt, og da normalt har en barriere mot inntrengning av forurensninger, kan et drikkevannsbasseng være mer utsatt dersom utførelsen, vedlikeholdet eller tilsynet ikke er optimalt.

Etablering av nye høydebasseng

Ved etablering av nye høydebasseng er det svært viktig å sikre optimal utforming, for å redusere risiko for kontaminering av drikkevann og ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Anbefalte rutiner for tilsyn av høydebasseng

Det må utarbeides en egen plan for ettersyn og kontroll for hvert enkelt basseng. Norsk Vann har gitt ut rapporter og har fått laget en veiledning for tilsyn og kontroll med drikkevannsbasseng.

Norsk Vann mener

For å redusere risiko for framtidige vannbårne utbrudd, er det viktig med forebyggende tiltak på vannforsyningssystemene. Kvalitet og sikkerhet ved etablering av nye høydebasseng og drift/vedlikehold av eksisterende høydebasseng er en av de mange oppgavene som må prioriteres.

Når nye drikkevannsbasseng etableres, må det forventes at planlegging og prosjektering av anlegget sikrer optimal funksjonalitet, f.eks. i samsvar med anbefalinger gitt i Norsk Vann rapport A 181.

Det skal være systematisk overvåking, ettersyn, vedlikehold og rengjøring av ethvert drikkevannsbasseng gjennom hele driftstiden for å sikre en regelmessig vannforsyning og for å sikre at vannkvaliteten er tilfredsstillende.

Ved alt arbeide ved høydebassengene må HMS ivaretas

Kommuneledelse og administrasjon må være tilstrekkelig informert om tilstand, farekartlegginger og vedlikehold/oppgraderingsbehov på eget vannforsyningssystem, som er et kritisk infrastrukturelement i samfunnet.