6255 3030 post@norskvann.no

En jobb for fremtiden

Norge står foran en helt nødvendig storsatsing på utvikling og oppgradering av infrastrukturen knyttet til vann og avløp.

For å holde tritt med befolkningsutvikling og bosettingsmønster, krav til beskyttelse av natur og miljø, og håndtere konsekvensene av klimaendringene, må det de neste 20 årene investeres over 332 milliarder kroner i vannverk, renseanlegg og fornying av vannledninger og avløpsrør. Investeringene er nødvendige for å sikre innbyggere, institusjoner og næringsliv trygge rammer for liv og utvikling i hele vårt langstrakte land, og vil skape mange spennende arbeidsplasser.

Det er mange ulike grunner til å velge seg en karriere i vannbransjen. Noen lar seg inspirere av å sikre rent drikkevann til de mange millioner av mennesker som ikke har det. God vannkvalitet redder liv og skaper økonomisk vekst i fattige land. Noen trigges av å kunne bo og jobbe over hele verden. Vann er nemlig like viktig i Brasil som i Bergen, Thailand som Trondheim.

Andre igjen, har lyst til å bidra til at drikkevannet i hjemkommunen her i Norge er det aller beste. Eller å være med på å løse de klima- og miljøutfordringene som Norge står overfor. Økte nedbørsmengder utfordrer nemlig dagens ledningsnett. Vi må utvikle nye løsninger for å sikre vannkvaliteten og unngå flere oversvømmelser. Vi er bare i startfasen i arbeidet med å omdanne avløpsvann til biogass som gir oss en mer miljøvennlig kollektivtrafikk.

Vannbransjen ser stadig nye bruksområder for sin kunnskap og teknologi. Vannbehandling er i dag viktig på oljeplattformer og skip, i oppdrettsnæringen og næringsmiddelindustrien. Vi kan derfor tilby deg en spennende reise inn i nye muligheter og nye teknologier.

Siden vannbransjen er så variert trenger vi mange ulike typer kompetanse. Både fagarbeidere og folk med høyere utdanning vil finne spennende oppgaver hos oss. I tillegg til ingeniører og sivilingeniører med vannkompetanse trenger vi kjemikere, hydrologer, biologer, geologer, samfunnsplanleggere, fagarbeidere kjemi/prosessfag, rørleggere, sveisere, jurister, økonomer, kommunikasjons- og markedsfolk, for å nevne noe.

Vannbransjen

Den norske vannbransjen har en omsetning på om lag 20 milliarder kroner i året og samler over 10 000 dyktige medarbeidere.

Bransjen omfatter kommunale og interkommunale vannverk og renseanlegg, en omfattende leverandørindustri, rådgivningsselskaper og forsknings- og utviklingsaktører. 

Aktuelle lenker:

VA-YNGRE – et faglig-sosialt nettverk for unge i vannbransjen

VAnnforsk

International Water Association

Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

Investeringsbehovet øker

Infrastrukturen som trengs for å levere gode tjenester innenfor vann og avløp er svært omfattende, og det er behov for å investere i både nye anlegg og i fornyelse av eksisterende anlegg. Ledningsnettet for vann og avløp i Norge ville strekke seg 7 ganger rundt ekvator. 

Kompetansebehovet

For å sikre rent og trygt vann til hele Norges befolkning, har vannbransjen et sårt behov for at det utdannes tilstrekkelig med fagarbeidere og ingeniører/sivilingeniører på vann, avløp og miljø. Forskning og teknologiutvikling vil også være avgjørende for å sikre utvikling, utbygging og vedlike­hold av samfunnskritisk infrastruktur, samt tilpasning til klimaendringene.