6255 3030 post@norskvann.no

Vil kartlegge effektiviserings-potensialet i bransjen

23. okt, 2020 | Interessesaker, Samfunnsutvikling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker i fellesskap å få utarbeidet en mulighetsstudie som synliggjør samfunnsøkonomiske effekter og effektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren.
 
Departementene kunngjorde torsdag 22. oktober en anskaffelse av en slik mulighetsstudie. Oppdraget har en verdi på inntil 4 millioner kroner. 
 
Studien skal også gi departementene anbefalinger og peke ut strategier som muliggjør realisering av potensialet. 
 
Målsettingen med studien er å utforske og utvikle potensialet i sektoren med sikte på en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser i de kommende årene. Studien skal utarbeides på en bred tverrfaglig basis, og vil inngå i departementenes fremtidige beslutningsgrunnlag for sektoren.
 
Bakgrunnen for kartleggingen er behovet for store investeringer i fornying og renovering av særlig ledningsnettet for kommunalt vann og avløp i årene som kommer. I oppdragsbeskrivelsen skriver departementene at det er behov for å se nærmere på hvorfor etterslepet ikke blir redusert, og viser til en målsetting om 2 % årlig fornying av vannledninger. Departementene er også opptatt av lekkasjetapet i ledningsnettet, som de beskriver som blant Europas høyeste, og om konsekvenser av klimaendringer som påvirker kvalitet og fører til overvannsproblematikk. 
 
Departementene peker også på betydningen av økt bruk av ny teknologi og mer innovasjon for å få ned kostnadene. Stikkordsmessig nevnes for lite bruk av gravefrie metoder, tradisjonell graving av grøfter blir stadig mer komplisert, lite bruk av sensorløsning og ny avløpsteknologi, store utfordringer med overvannsproblematikk, manglende beskyttelse av drikkevannskilder, mye overløpsproblematikk og utfordringer ved urbane vassdrag og fjorder. De antar at det ligger et stort potensial i å redusere utslipp gjennom bruk av ny teknologi. 
 
Studien skal også belyse om dagens organisering av vann- og avløpssektoren kan være en del av utfordringsbildet, og foreslå eventuelle alternativer.
 

Departementene stiller følgende konkrete krav til mulighetsstudien:

 1. Studien skal drøfte hvordan kommunene kan utbedre og fornye ledningsnettet i vann- og avløpssektoren på en raskere og mer kostnadseffektiv måte enn i dag.
 2. Studien skal ha et innovasjons- og bærekraftperspektiv, og bl.a. drøfte betydningen av å ta i bruk ny teknologi og kunnskap, nye arbeidsmetoder, gjennomføre kompetanseløft og organisere utbygging, drift og vedlikehold på nye måter. Studien må belyse mulighetene både i offentlig og privat sektor.
 3. Studien skal inneholde en oversikt over, og beskrivelse av, de viktigste teknologier som er tilgjengelige i markedet i dag og som har et uutnyttet potensial for effektivisering i vann- og avløpssektoren.
 4. Studien skal synliggjøre de samfunnsøkonomiske konsekvensene, både nytte og kostnadssiden, ved å ta i bruk ny teknologi, kunnskap og arbeidsmetoder, gjennomføre kompetanseløft og organisere utbygging, drift og vedlikehold på nye måter. De mest lønnsomme tiltakene skal rangeres.
 5. Studien skal gjennom utvalgte case i ulike kommuner eksemplifisere de samfunnsøkonomiske konsekvensene, både nytte- og kostnadssiden, ved å ta i bruk ny teknologi, kunnskap og arbeidsmetoder ned på prosjektnivå.
 6. Studien skal spesielt omtale eventuelle strukturelle hindre på nasjonalt nivå for å utnytte potensialet for effektivisering og økt innovasjon, bl.a. vurdere behovet for endringer i dagens regelverk, herunder ansvar og organisering av tjenestene og drift av anlegg, finansieringsordningen for sektoren mv. Når det gjelder finansieringsordningen bør studien vurdere eventuelle alternative muligheter til gebyrfinansiering for dekning av kostnader, og i tilfelle beskrive hvordan nye modeller kan se ut.
 7. Studien skal omtale tiltak og virkemidler som er aktuelle for å stimulere til økt bærekraft i sektoren, jf. FNs bærekraftsmål, slik at en bærekraftig fornying av infrastrukturen kan etableres.
 8. Studien skal munne ut i konkrete anbefalinger og peke ut mulige strategier for å gjennomføre de samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tiltakene som studien avdekker.
 9. Følgende forutsetninger gjelder for de anbefalinger og strategier som studien forslår:
  • De skal være i tråd med EØS-regelverket og bidra til helse- og miljømålsoppnåelse i henhold til disse.
  • De bør være i tråd med FNs bærekraftsmål.
  • De bør ha med erfaringer og resultater fra andre land der dette er relevant, samtidig som dette vurderes opp mot særnorske forhold.
  • De bør ha som utgangspunkt at kvaliteten, inklusive sikkerheten, på vann- og avløpstjenestene skal være god der folk bor. Det er en forventet nedgang i folketallet i de minst sentrale kommunene, noe som skaper en særlig utfordring for disse kommunene, og tilsvarende utfordringer i de urbane områdene, slik som rundt Oslofjorden.
  • De bør vektlegge forhold som kan redusere ulemper for publikum og næringsliv. 

Les mer:

 

Relaterte nyhetssaker

Vannspeilet nummer 4 – 2021

Vannspeilet nummer 4 – 2021

Norsk Vanns fagblad Vannspeilet er nå tilgjengelig på web og sendt ut digitalt til aktuelle mottakere. Bladet er også snart fysisk i postkassa. Temaer Blant temaene i denne utgaven av Vannspeilet kan du lese om hvordan Glitrevannverket utnytter potensiell energi fra...

les mer
Viktig gjennomslag for vannbransjen

Viktig gjennomslag for vannbransjen

Norsk Vann har i mange år jobbet for å få på plass lovverk som setter kommunene bedre i stand til å løse utfordringene de har knyttet til vann og avløp, herunder håndtering av overvann. Derfor er det gledelig at den nye regjeringen i sin regjeringsplattform varsler at...

les mer
KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

KOSTRA-tall 2020: Kommunal vannforsyning

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lansert KOSTRA-tallene for 2020 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen er foreløpig varslet i oktober.  Rent drikkevann 84,7 prosent, eller i overkant av 4,5 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal...

les mer