6255 3030 post@norskvann.no

Vi trenger nok folk for å sikre rent vann i springen!

3. nov, 2020 | Kronikk

For å sikre rent og trygt vann til hele Norges befolkning, har kommunene et stort behov for at det utdannes og ansettes nok fagarbeidere og ingeniører på vann, avløp og miljø.

Forskning og teknologiutvikling vil også være avgjørende for å sikre utvikling, utbygging og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur, samt tilpasning til klimaendringene. Om staten ikke klarer å sikre tilstrekkelig vannkompetanse i fremtiden, vil dette ha alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Nye tall fra Norsk Vann beregner nødvendige investeringer i vann- og avløpsinfrastrukturen til 320 milliarder kr fram mot 2040. En ny Norsk Vann rapport viser at det trengs 37 nye sivilingeniører, 41 nye ingeniører og ca. 100 nye driftsoperatører hvert eneste år de neste 30 årene for å møte behovet i vannbransjen. Behovet skal dekke utbygging for å overholde myndighetskrav, takle endret klima, befolkningsvekst, ytterligere urbanisering og et allerede eksisterende etterslep for å fornye vann- og avløpsrørene.

Ansvaret for høyere utdanning ligger hos regjeringen. Utdanning til fagbrev for driftsoperatører tilhører fylkeskommunene, men de siste 20 årene har en slik utdanning ikke eksistert. Med det store investeringsbehovet som er kartlagt fram til 2040 vil det fremover være behov for økt kapasitet og kompetanse i alle ledd av verdikjeden. Staten må bidra til at det utdannes nok ingeniører/sivilingeniører til arbeidet med samfunnskritisk infrastruktur som vann og avløp. Dette kan gjøres ved å øke finansieringen per student for ingeniørutdanninger som krever kostbart utstyr, bruk av laboratorium og å bidra til oppbygging av robuste fagmiljøer på flere utdanningsinstitusjoner for å sikre god utdanning i alle landsdeler. Norsk Vann har som bransjeorganisasjon tatt ansvar, og kurset alle som skal jobbe som driftsoperatører ved vannbehandlings- og renseanlegg.

I Norge er det i dag få utdanningsløp som rendyrker en vannfaglig utdanning for jobb i vannbransjen. NTNU og NMBU er de eneste universitetene som i dag tilbyr masterutdanning innen vann og miljø. I tillegg tilbyr en håndfull høgskoler og universiteter enkeltemner innenfor vann- og miljøteknikk i sine bachelorutdanninger, oftest som en del av byggingeniørstudiet. Bransjen opplever behov for mer robuste vannfaglige utdanningsmiljøer på høgskolene, da bachelorutdanningen ofte ikke er god nok for å imøtekomme kompetansekravene for en jobb i vannbransjen.

Utdanning av driftspersonell til drift av vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og ledningsnettet er i dag ivaretatt av bransjen selv. Det anbefales å fastsette nasjonale kompetansekrav for personell med ansvar for drikkevannsproduksjon og distribusjon. Men også et minimum av kompetanse eller sertifisering av personell som håndterer avløpsvann som skal tilbake til våre vann og vassdrag. Dette bør staten ta tak i sammen med bransjen. For å løse utfordringene med befolkningsvekst, klimaendringer og vedlikeholdsetterslep, må det ansettes atskillig flere fagfolk på vann- og avløpsområdet i kommunene og andre deler av vannbransjen. Det gjelder blant annet fagarbeidere og ingeniører.

Relaterte nyhetssaker

Går vi fremtiden blindt i møte?

Går vi fremtiden blindt i møte?

I en tid der miljøambisjonene blir stadig større, og kompleksiteten og tempoet i utviklingen av regelverk øker, trenger vi fagfolkene i Miljødirektoratet mer enn noensinne.  Av: direktør Thomas Breen, Norsk Vann Miljødirektoratets leder Ellen Hambro frykter at etaten...

les mer
Slik unngår du å bidra til plasthavet

Slik unngår du å bidra til plasthavet

NRKs nye serie «Plasthavet» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Bruker du toalettet som søppelbøtte bidrar du til denne marine forsøplingen. Av: Frode Skår, Norsk Vann Hold Norge Rent og andre frivillige organisasjoner har gjennom sine årlige...

les mer
Klimaendringene krever handling nå

Klimaendringene krever handling nå

I for lang tid har vi diskutert klimaendringer som noe ubehagelig som kommer en eller annen gang i fremtiden. Realiteten er at samfunnet vårt allerede rammes hardt av endret klima. Vann- og avløpssektoren kan tjene som eksempel på samfunnskritiske tjenester som...

les mer
Det verdifulle vannet

Det verdifulle vannet

Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men stort sett må vi si at fordelene ved å ha stabil tilgang til store mengder ferskvann oppveier ulempene med klar margin. Fra...

les mer
Behov for å styrke kompetansen og kapasiteten i kommunene

Behov for å styrke kompetansen og kapasiteten i kommunene

Staten må være sitt ansvar bevisst og sikre kommunene tilgang på nok og riktig kompetanse til å håndtere morgendagens utfordringer. SSBs befolkningsframskriving for kommunene fra 2020 viser at landets befolkning sentraliseres. Befolkningsveksten er særlig tydelig på...

les mer
Hvor skal vi gjøre av alt regnet?

Hvor skal vi gjøre av alt regnet?

Et stadig våtere klima, kombinert med fortetting av byer og tettsteder, skaper nye og store utfordringer for kommunene og innbyggerne. Hvor i all verden skal vi gjøre av de enorme vannmengdene som detter ned over oss på få timer og renner av gårdsplasser, tak og...

les mer
Regjeringen må sette fart mot lavutslipps-samfunnet!

Regjeringen må sette fart mot lavutslipps-samfunnet!

Ressursene i det biologiske avfallet vårt kan være en viktig brikke i arbeidet mot lavutslippssamfunnet. Les kronikk fra Avfall Norge og Norsk Vann om temaet her. Norge har satt seg som mål å kutte utslippene med 40 % og være klimanøytralt innen 2030. Vi har også...

les mer