6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til Norsk Vanns fagtreff 7. – 9. mars

20. jan, 2022 | Arrangement

Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff 7. – 9. mars digitalt. Vi planlegger tre dager fylt med meget aktuelle vann- og avløpsfaglige tema. Meld deg på her. 

Programmet tar for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må håndtere og ha kjennskap til. Gjennom deling av kunnskap, erfaringer og diskusjon, ønsker vi at deltagerne skal stå bedre rustet til å møte disse i egen hverdag.

Programmet følger samme oppsett som tidligere digitale Norsk Vann arrangementer, med sofaprat og bruk av egen app for dialog med publikum. Det gir dere mulighet til å påvirke sofapraten og stille spørsmål til foredragsholderne.

Dag en retter søkelyset mot vannkilder, overvåking av vannkvalitet og fjellbasseng. Mattilsynet vil i 2022 ha fokus på kilde og nedbørsfelt i sitt arbeid. De starter dagen med å fortelle hva de vil vektlegge og forventningene til vannverkene på dette området. PFAS i drikkevann er blitt en utfordring for mange europeiske vannverk fordi grenseverdiene er satt under debatt. Hvordan er tilstanden i Norge? En ny Norsk Vann rapport som gir ny kunnskap og innsikt presenteres. PFAS er et godt eksempel på «nye trusler» mot vannkvaliteten. I påfølgende sofaprat tar vi for oss hva dette betyr for hvordan vi beskytter våre vannkilder.

Fra vannkilder tar vi et kort steg over til overvåkning av mikrobiologisk vannkvalitet i vannmagasiner og ledningsnett. Folkehelseinstituttet går gjennom hva de ulike mikrobiologiske analysene forteller og hvordan de skal forstås. Asker og Bærum Vannverk deler deretter sine erfaringer om hvordan de har tolket funn av koliforme bakterier – når er det vekst og når er det fekal påvirkning? SINTEF bringer oss deretter videre inn i forståelsen av dette gjennom eksempler fra Trondheim. Bergen Vann har arbeidet med overvåking av vannkvalitet på ledningsnett og drikkevannsbasseng gjennom flere prosjekter. De deler av sine erfaringer knyttet til metode, praktisk gjennomføring, parametere og nytten av resultatene.

Bergen sitt siste foredrag om lagdeling, oppholdstid og vannkvalitet i basseng bringer oss over til siste tema for dagen – fjellbasseng. Hva er tilstrekkelig kontroll med innlekking til fjellmagasiner? Hvilken risiko utgjør dette? Siste del av dag én vil gi deg et grunnlag for å gjøre disse vurderingene. Vi starter med å presentere en ny Norsk Vann rapport «Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin». Så deler Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune sine erfaringer. Mattilsynet vil avslutningsvis dele sine erfaringer og synspunkter på temaet, før vi avslutter med en sofaprat om vurderinger av fjellbasseng.

Dag to er viet ledningsnett – sikker drift, trykkreduksjon inkl. bruk av vannmålere for lekkasjereduksjon og fremmedvann.

Hvordan sikre helsemessig trygg drift av drikkevannsdistribusjonssystemer? Tidligere Norsk Vann rapport på området er oppdatert med nye erfaringer og beste praksis. Den blir presentert i sin helhet på starten av dag to. Folkehelseinstituttet følger opp med en gjennomgang av sine prosjekter på området.

Etter en god diskusjon i sofaen går vi over til presentasjon av en ny Norsk Vann rapport om beste praksis for trykkoptimalisering på vannledningsnettet. Trondheim kommune går så inn på konflikter og forhold som er til hinder for mer aktiv bruk av trykkstyring. Et av hovedformålene med trykkstyring, i tillegg til mindre belastning på ledningsnettet, er lekkasjereduksjon. Smarte vannmålere kan være et viktig verktøy i den sammenheng. To kommuner vil dele sin erfaring med bruk av smarte vannmålere til lekkasjedeteksjon. Imidlertid er det satt en del begrensninger i GDPR regelverket som hindrer bruk av smarte husvannmålere. Før sofaprat og diskusjon får vi en gjennomgang av status på regelverk og hva Norsk Vann mener er behov for endringer.

Dagen avsluttes med en sesjon på fremmedvann. Dette er også innledningen til dag tre som tar for seg de store utfordringene på avløpsområdet.

Norsk Vann starter med et kort overblikk på fremmedvannets betydning for de utfordringene vi nå står oppe i, og hvordan det arbeides i nettverk for å møte disse. Asker kommune deler sine erfaringer med å risikovurdere utslippspunkt i sammenheng med fremmedvann, og hvordan dette kan brukes til å sette gode og realistiske mål på fremmedvannsandelene. Fremmedvannets betydning ved utbygging av nye renseanlegg tas også opp i egne innlegg.

Myndighetsdialog knyttet til tilsyn og tillatelser, nitrogenfjerning, resipientvurdering og erfaring med nye utslippstillatelser, er overskriftene på siste dag.

Det blir nyheter fra Norsk Vann, om mulig betydning av foreslått nytt avløpsdirektiv og regelverket innenfor avløp og slam i Norge og EU. Miljødirektoratet deler resultater og lærdom fra tilsynsaksjonen på avløp, andre nyheter og synspunkter, før ulike kommuner deler erfaringer knyttet til tilsynsaksjonen og dialog om utslippstillatelser.

Utbygging og ombygging av renseanlegg er høyaktuelt for svært mange kommuner, og i deler av landet er nitrogenfjerning et svært aktuelt tema. Hallvard Ødegaard gjennomgår erfaringer med ulike prosessløsninger – hvilke er best egnet for kaldt klima? Vi får også innlegg om hva som kreves av en driftsorganisasjon ved biologisk nitrogenfjerning.

Avslutningsvis går vi inn på hva som kreves i nye utslippstillatelser – hvilken informasjon må foreligge? Hvordan beregne ulike størrelser og hva legges til grunn? Videre diskuteres resipientvurderinger og hvordan dette skal kobles til utslippsmengder fra det enkelte anlegg. Dagen avsluttes med sofaprat og diskusjon knyttet til disse temaene.

Gode diskusjoner i studio og presentasjon av mange interessante og aktuelle problemstillinger håper vi vil gi deg tre nyttige dager. Detaljert program og mer informasjon om fagtreffet legges ut siste uka i januar.

Påmelding finner du her.

Vi gleder oss – velkommen!

Relaterte nyhetssaker

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWA konferanse i Narvik om trygg vannforsyning

IWAs spesialistgruppe innen «Water Safety Planning» inviterer til konferanse i Narvik 22.-24. juni 2022. Meld deg på innen 1. april for rimeligere konferanseavgift. Konferansen arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet i Narvik og Chalmers tekniska...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Tema på fagtreffet: Tidenes avløpssatsing

Under overskriften tidenes avløpssatsing presenterer Norsk Vann et program som omfatter arbeid med temaer innenfor fremmedvann/overvann, avløpsrensing og rensemetoder for kaldt klima, inkludert nitrogenfjerning, arbeid med utslippstillatelser, bruk av...

les mer