6255 3030 post@norskvann.no

Velkommen til fagtreff 16. og 17. mars

19. des, 2022 | Arrangement

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen med faglig påfyll og gjennomgang av aktuelle tema. 4 av 6 paralleller kan også følges digitalt. Program og påmelding finner du her. 

Dag 1 – 16. mars

Fagtreffet gjennomføres med tre paralleller per dag. På parallell A vil forslag til nytt avløpsdirektiv bli grundig behandlet, med innlegg om hvordan bransjen ser på forslaget, og hvordan norske myndigheter tenker veien videre for norske forhold. Vi vil forsøke å belyse hva som er positivt med forslaget, og hva som er mer problematisk, og eventuelt hva som bør endres til noe bedre. Det nye avløpsdirektivet er ventet vedtatt i EU i april 2024. I mellomtiden er det mye som skal gjøres hjemme. På fagtreffet vil vi få presentert eksempler på hvordan en kan få mer igjen ved å samarbeide, og å jobbe smart sammen.

Parallell B om vannforsyning tar for seg ny kunnskap om hygieniske barrierer på norske vannbehandlingsanlegg. Stikkord er mikrobiologiske analysemetoder for å vurdere hygieniske barrierer, virusfjerning ved koagulering-filtrering, optimal drift av koaguleringsanlegg og presentasjon av driftserfaring fra ulike anlegg. Neste tema er håndtering av returstrømmer og vannverkslam fra koaguleringsanlegg. Hvordan kan dette løses på best mulig måte?

Parallell C på dag 1 blir en todelt sesjon, og denne streames ikke. Før lunsj får vi høre mer om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Etter lunsj arrangerer vi kommunikasjonsworkshop, som er en oppfølging av tidligere gjennomførte kommunikasjonsworkshop 1. november i Oslo. Her jobber vi videre med felles utfordringer i bransjen og hvordan vi skal løse disse.

På kvelden håper vi så mange som mulig blir med oss på middagen for å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye.

Dag 2 – 17. mars

Når vi tar fatt igjen på dag to, er ledningsnett i fokus på parallell A. Gode eksempler på hva «det grønne skiftet» ved ledningsfornyelse og investeringer betyr i praksis presenteres. Planlegging for og bruk av lokale masser i prosjekter, betydningen av gravefrie metoder for CO2-utslipp og hvordan stille gode miljøkrav, er noen stikkord. Kontroll og kvalitetssikring av VA-anlegg er neste hovedtema.

De store utfordringene på avløpsområdet gjør at vi også på dag to har en egen parallell (B) dedikert avløpstemaer. Her vil det bli tema som er relevant for alle som skal i gang med utbygginger og oppgradering av renseanlegg. Aktuelle stikkord er hvordan starte planleggingsprosessen for utbygging og utvidelse av anlegg? Erfaringer fra anskaffelse av nytt anlegg, driftserfaringer fra overgang til ny renseprosess (fra silanlegg, mekanisk-kjemisk til biologisk), behandling av avløpsslam, ny rapport om nasjonal slamstrategi, behandling av rejektvann, felles slamprosjekt i Grenland, Vestfold og Drammensregionen.

I parallell C er det lukt og smak i drikkevann og kompetansenettverket vannbehandling/vannkvalitet som er temaene. Denne parallellen streames ikke. Sikre svar på årsak til avvikende lukt og smak i drikkevann er vanskelig å gi. Flere tilfeller med vond smak og sterk lukt ute på ledningsnettet, uten at årsaken ble funnet, var opphavet til prosjektet LOSiNOR – lukt og smak i Norge. Resultatene fra prosjektet presenteres, og vi får en gjennomgang av hvordan man systematisk må gå frem ved lukt og smaksproblemer. I prosjektet har SINTEF blant annet arbeidet frem nye analysemetoder for lukt og smak i drikkevann. Vi avslutter parallellen med en statusoppdatering innen UV og miniworkshopen «hva ønsker vi ut av et kompetansenettverk innen vannbehandling»?

Velkommen!

Relaterte nyhetssaker

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk webinarserie

VAnnforsk fortsetter med webinarer annenhver fredag utover våren. Neste gang er fredag 5. mai kl. 10-11. Da får du høre om 3 interessante masteroppgaver ved NMBU: Nye bestemmelser om vanntap i drikkevannsforskriften: Vurdering av konsekvenser for norske...

les mer
Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

Dialogkonferanse: Sammen om slambehandling

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling». Nå ønsker de dialog med markedsaktører og kunnskapsleverandører i søken etter riktig retning for fremtidig bærekraftig slambehandling.-Vi ønsker dialog...

les mer