6255 3030 post@norskvann.no

Siste frist for fysisk deltakelse på Fagtreff!

22. feb, 2024 | Arrangement, Vann

Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen 14.-15. mars begynner å fylles opp. Har du tenkt å delta fysisk på Gardermoen begynner det å haste – fristen går ut tirsdag 27. februar. Husk også å bestille hotellrom snarest da det er få rom igjen. Påmelding, hotellbooking og program finner du her. Alle paralleller kan også følges digitalt og påmeldingsfrist for virtuell deltakelse er 10. mars. 

Årets fagtreff setter søkelys på viktige endringer i regelverket innen vannforsyning og en oppdatering på arbeidet med avløpsdirektivet, erfaringer med beredskap og krisehåndtering under ekstremværet Hans, nye rapporter og fagutvikling fra Norsk Vann, erfaringer med ombygging og nybygg av avløpsrenseanlegg, digitalisering og modellbasert prosjektstyring, smarte løsninger for ledningsfornyelse, samspill i VA-prosjekter, resipientvurderinger og til slutt klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.

Fagtreffet gjennomføres tradisjonen tro med flere paralleller for å gi plass til mye spennende innhold. Vi gleder oss til å møtes og gjøre disse dagene til en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen. På kvelden håper vi så mange som mulig blir med oss på middagen for å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye.

Gode erfaringer med å tilby Norsk Vanns arrangementer digitalt, gjør at vi fortsetter med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta fysisk, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass.

Vannforsyning og beredskap

Vannforsyning og beredskap er hovedoverskriften for parallell A første dag. Vi starter med å se på kommende endringer i regelverket innen vannforsyning. Hva kan forventes av endringer i revidert drikkevannsforskrift når EUs drikkevannsdirektiv skal tas inn i norsk regelverk? Hvilke andre endringer i rammevilkår er under vurdering? Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet vil orientere om arbeidet.

Ekstremværet Hans ga oss viktige erfaringer. Vi benytter derfor god tid på lærdom fra fjorårets hendelser med fokus på samhandling og koordinering mellom kommunene og mellom de ulike nivåene i beredskapsorganisasjonene, ivaretagelse av vann og avløp, og råd til vannbransjen knyttet til ROS-analyser og beredskapsforberedelser. Vi ser også nærmere på bruk av kokeanbefalinger og erfaring med vannbehandling ved endret råvann.

Ledningsnett

Parallelt til dette deles erfaringer med smarte løsninger for ledningsfornyelse. I parallell B dag 1 presenterer Stian Bruaset resultater fra prosjektet bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnettet. Stian har omtalt dette slik:

– Verktøyet vi skal utvikle vil kunne hjelpe kommuner med å identifisere det korrekte nivået for fornyelsestakt langt inn i fremtiden. Det skal være et lett tilgjengelig og brukervennlig verktøy for planlegging av fornyelse av VA-ledningsnett tilpasset behovet til norske kommuner, basert på en helhetlig og langsiktig tenkning rundt fornyelse.

Etter lunsj ser man nærmere på samspill i VA-prosjekter. Hvordan få til effektiv prosjektgjennomføring og hvor ligger gevinsten i samspillsprosjekter? Hvilke erfaringer er gjort på dette området?

Norsk Vanns nye rapport om pumpeledninger for avløp på land og sjø vil bli presentert. Overføring av avløpsvann fra et område til et annet for å samles i et nytt oppgradert renseanlegg vil bli mer aktuelt i mange kommuner, og vi tror derfor at rapporten vil være nyttig ved de vurderinger som skal gjøres.

I avløpsdirektivet som nå er under sluttbehandling i EU er det satt krav til mengde overløp og utslipp til resipient. Også i eksisterende utslippstillatelser er resipientvurdering sentralt. Vi avrunder dagen med å se nærmere på hvordan vurderinger av resipienter kan gjøres på en faglig god måte, som gir nødvendig dokumentasjon og grunnlag for vurdering av hva resipienten kan tåle. Her blir det innlegg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og et eksempel fra en kommune på hvordan de jobber med resipientundersøkelser. Temaet forurenset overvann og hvordan det skal håndteres blir også mer aktuelt, og vil bli belyst.

Avløp

Andre dag håper vi å presentere endelig avløpsdirektiv, da forhandlingene er ventet å være ferdige før fagtreffet. Vi kommer også til å se på hvordan dette vil kunne se ut for norske forhold, og hvordan arbeidet med å innføre bestemmelsene i norsk regelverk vil foregå.
Resten av dagen vil inneholde mange innlegg om erfaringer fra utvidelser og utbygging av renseanlegg. Det er mange prosesser undervegs i bransjen nå, og vi ønsker å belyse noen av erfaringene og lærdommene som så langt kan hentes fra disse. Det blir eksempler fra Kongsberg, Sarpsborg, MOVAR og FREVAR, som alle er større anlegg med nitrogenfjerning.
I tillegg blir det en bolk med eksempler fra utbygging av renseanlegg med sekundærrensing.
Mer detaljer om dette kommer. Følg med på nyhetsbrevet!

Utfordringer for vannbransjen – digitalisering

Parallell B på dag 2 har hovedoverskriften «Utfordringer for vannbransjen – digitalisering». Første del av dagen tar for seg det høyaktuelle emnet kunstig intelligens. Med den spreke tittelen «01001011,01001001,01001001,01010110,01000001 (KI i VA)» vil Sola kommune fortelle oss mer om kunstig intelligens og om språkmodeller, og hvordan de benytter LLM-språkmodellen til å effektivisere sitt arbeid. Videre får vi høre om bruk av maskinlæring på avløpspumpestasjoner, basert på flo, vinterdrift, data, lekkasje og klima.

Neste tema «Modellbasert prosjektstyring» tar oss med til utbyggingsprosjekter hvor BIM-metodikken er benyttet. Vi får høre erfaringer med modellbasert godkjenning og oppfølging av vann og avløp i veiprosjektet E18 Vestkorridoren, Lysaker til Ramstadsletta. Asker kommune er langt framme med å ta i bruk digitale hjelpemidler for gjennomføring av prosjekter og vi får også et innlegg fra rådgiverbransjen som belyser hvordan modellbasert prosjektstyring kan gjennomføres. Ikke minst blir vi introdusert for buildingSMART Norge (bSN) – et nettverk for ekspertise innen åpenBIM.

Etter lunsj blir det innlegg fra Norsk Vann om det viktige rekrutteringsarbeidet i bransjen – nærmere bestemt traineeVANN – før vi avslutter dagen med temaet «Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – Nye regler, gode erfaringer og muligheter fremover». Her vil DFØ gi en innføring i reglene og veiledning om de skjerpede kravene fra 1. januar i år. Deretter vil tre forskjellige kommuner – med juridisk, praktisk og klimafaglig vinkling – dele erfaringer med klima- og miljøeffekt i offentlige anskaffelser, spesielt for VA anleggsprosjekter. Dagen rundes av med en sofaprat der alle fire foredragsholderne samles og snakker om utfordringer, muligheter og ambisjonsnivået fremover.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

25 nasjonale mål for vann og helse

25 nasjonale mål for vann og helse

16. februar lanserte regjeringen de nye nasjonale målene for vann og helse med gjennomføringsplan. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet som står bak målene.  Verdens helseorganisasjons «Protocol on Water and Health» er en internasjonal...

les mer
Ledningsnett som tema på fagtreff

Ledningsnett som tema på fagtreff

Norsk Vann inviterer til fagtreff 14.-15. mars på Gardermoen med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. På parallell B, dag 1 av fagtreffet, er hovedtemaet "Ledningsnett". Vi går inn på ledningsfornyelse, hvor vi blant...

les mer
Digitalisering på årets Fagtreff

Digitalisering på årets Fagtreff

Norsk Vann inviterer til samling over to dager på Gardermoen 14.-15. mars med massevis av faglig påfyll og sosialt samvær. Vi tilbyr også alle parallellene digitalt. Påmelding og program finner du her. På parallell B på dag 2 av fagtreffet er hovedtema...

les mer
Fyldig seminar for driftsassistansene

Fyldig seminar for driftsassistansene

Tirsdag og onsdag denne uken arrangerte Norsk Vann sitt årlige seminar for driftsassistansene som bistår kommunene på vann- og avløpsområdet.  De fleste driftsassistansene i landet var representert på seminaret, men det går også frem at deler av kommune-Norge står...

les mer
Driftsoperatøropplæring – forkurs

Driftsoperatøropplæring – forkurs

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum i 6 måneder? Da har vi kurset for deg! Hovedmålgruppen er driftsoperatører som ikke har driftsoperatørbevis VA-fag eller fagbrev i kjemisk prosessfag. Norsk...

les mer