6255 3030 post@norskvann.no

Vannberedskapskonferansen 2021

24. sep, 2021 | Arrangement, Sikkerhet og beredskap

Norsk Vann inviterer, i samarbeid med Høgskolen Innlandet og VA-yngre, til en nasjonal vannberedskapskonferanse 27.og 28. oktober.

Beredskap innen vann- og avløpssektoren er tett knyttet til annen beredskap i kommunen og regionen. Samhandling og øving er helt avgjørende for å kunne håndtere hendelser. Det vil gjelde alt fra nødvannssamarbeid til krisekommunikasjon ut mot innbyggere. Øving på hendelseshåndtering og gode systemer for samhandling (nødnett, CIM m.v.) er sentrale brikker for å få dette til å fungere. Konferansen belyser dette og gir deg kunnskap til å komme videre i arbeidet med beredskap. Videre sette vi søkelyset på datasikkerhet – en av de mest aktuelle truslene hvor vi ser at bransjen har mye ugjort.

Konferansen har som formål å rette søkelys på vann og avløp som en av våre mest kritiske samfunnsfunksjoner. Her vil vi legge til rette for erfaringsformidling og nettverksbygging, samt bidra til å øke kompetansen innenfor beredskap og krisehåndtering i bransjen. Vi ønsker også å bygge videre på arbeidet med å styrke beredskapen innen vann- og avløpssektoren med utgangspunkt i fagmiljøet tilknyttet studiet i vannberedskap ved HINN.

Påmelding og program finner du her. Påmeldingsfristen er fredag 22.10.

Konferansen avholdes fysisk på Quality Airport Hotel Gardermoen, siden vi ønsker at deltagerne skal få anledning til å bli kjent med hverandre og knytte nye kontakter. Det vil i tillegg legges til rette for å kunne følge konferansen virtuelt for de som ikke har anledning til å være til stede.

Konferansen tar innledningsvis for seg utfordringene vi står ovenfor. Norsk Vann og NSM gir en oversikt over status knyttet til beredskap i sektoren og trusselbildet. Deretter ser vi nærmere på hva vi som bransje bør ha av kompetanse innen beredskap og beredskapskommunikasjon spesielt. Samhandling er her et viktig stikkord. Samhandling var også grunnlaget for og motivasjonen til å etablere «Samfunnssikkerhetens Hus» i Bergen. Primus motor Ivar K. Lunde, beredskapssjef i Bergen kommune, gir oss innblikk i den nyetablerte modellen for samvirke i Bergens-regionen.

Første dag avsluttes med en presentasjon av granskningsrapporten av Askøy-hendelsen med søkelys på organisatoriske og politiske forhold av betydning for hendelsen. Hva kan vi lære av hendelsen, og hva bør andre kommuner ta med seg inn i egen organisasjon? Læring fra denne typen hendelser er viktig for å skape en robust sektor. På dag to får vi også høre fra Gjerdum kommune om hvordan det er å stå i jobben når alarmen går. Hvordan takle kaos på en konstruktiv måte?

Når datasystemene i kommunen går ned, rammer dette også vann og avløp. Vegard Aass fra Østre Toten kommune gir oss et tankevekkende foredrag om hvordan de ble helt fratatt alle sine arbeidsverktøy over natten. Trolig er situasjonen hos mange andre kommuner fortsatt like situasjonen hos Østre Toten før dataangrepet. Men hva gjør du? Hva kan du kreve av egen kommune? KommuneCsirt, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, veileder oss på sårbarheter, konsekvenser, arbeidsprosesser og tiltak. Deretter får en brei presentasjon av resultater og verktøy utviklet i STOP-IT prosjektet, og testet hos Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, gjennom fire ulike foredrag.

Har du de riktige verktøyene og systemene som kan hjelpe deg i en beredskapssituasjon? Siste del av dag to gir en grundig gjennomgang av CIM, og bransjetilpasningen Vann-CIM. CIM er verktøyet som benyttes i krisehåndtering i mange kommuner. Kunnskap og erfaring med bruk av dette gjør krisehåndtering effektiv, systematisk og en mer integrert del av kommunens samlede krisehåndtering. Bruk av nødnettet bidrar også til bedre samhandling med andre etater. Erfaringer fra Gjerdrum viste at mobiltelefoner ikke er en god løsning når krisen slår til. DSB og Drammen kommune avslutter disse to dagene med å fortelle om mulighetene som ligger i bruk av nødnettet som et effektivt samhandlingsverktøy i daglig drift og ved hendelser.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til to dager med beredskap- og krisehåndteringsgodbiter!

Foto: Nedre Romerike Vannverk IKS

 

Relaterte nyhetssaker

Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer