6255 3030 post@norskvann.no

VA-finansiering – ny digital veileder om finansiering av vanntjenester

22. okt, 2021 | Finansiering, Gebyr, Jus

Norsk Vann har utviklet en ny nettside om finansieringen av vanntjenestene – va-finansiering.no – som ble presentert under vår årskonferanse i Bergen i september.

Nettsiden ligger nå åpen for alle interesserte. Den vil fortløpende bli oppdatert i forhold til nytt regelverk og avklaringer og vi vil legge ut aktuelle spørsmål som vi har mottatt med tilhørende svar (anonymisert).

Nettsiden er delt i tre tema:

 • Bransjens investeringsbehov frem til 2040
 • Selvkostprinsippet
 • Gebyr (vil videreutvikles, og planlegges ferdigstilt i 2022)

Gjennom denne nye tjenesten ønsker Norsk Vann å gi våre medlemmer og andre som er interessert i vann- og avløpstjenestene en grundig innføring i investeringsbehovet og gebyrsystemet som finansierer investeringene og driften. Veiledningen skal hjelpe kommuner og selskap til å praktisere selvkostregelverket på en hensiktsmessig måte, innenfor de rammene som er gitt i den nye selvkostforskriften, selvkostbestemmelsen for vann- og avløpstjenestene og det øvrige regelverket som definerer vann- og avløpssektorens omfang, ansvar og oppgaver.

På nettsiden finner du:

 • Rapport om investeringsbehovet frem til 2040
 • Samlet presentasjon av regelverket
 • Nedlastbare beregningsmodeller
 • Beskrivelse av korrekt kostnadsfordeling i regnskapet
 • Drøftelse av hva som er en nødvendig kostnad?
 • EØS-regelverket og markedsaktivitet
 • Gebyr
 • Spørsmål og svar

Vi har utarbeidet beregningsmodeller som kan lastes ned og eventuelt videreutvikles lokalt. Våre andelseiere kan få hjelp med å tilpasse regnearkene til lokale behov.

Vi arbeider fortløpende med å forbedre nettsiden og ønsker tilbakemeldinger på ønskede endringer. Eksempelvis kan nye beregningsmodeller utvikles og legges ut.

Vi takker alle som bidrar i prosjektet. Anbefalingene i veiledningen er behandlet av en styringsgruppe og en referansegruppe for prosjektet.

Styregruppen for prosjektet har bestått av:

 

 • Hanne Rolsdorph: Givas IKS
 • Jarl Helmer Svanberg: Bergen kommune
 • Nina Stokke Tronsrud: Hias IKS
 • Jørn Fjellsaune: Tromsø kommune
 • Martine Gjøsæter Storebråten, VAV Oslo kommune
 • May Rostad i Kinei AS bidratt med råd og veiledning.

Relaterte nyhetssaker

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer
Stortinget har vedtatt ny kommunelov

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

Stortinget behandlet og vedtok ny kommunelov 7. juni. Norsk Vann ble hørt i våre innspill til loven. Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov og deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen under behandling av Prop. 46 L...

les mer
Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Ber om en helhetlig vanntjenestelov

Norsk Vann mener forslaget til ny lov om vass- og avløpsanlegg bør hete «lov om kommunale vasstjenester». I vår høringsuttalelse ber vi Miljødirektoratet utvide forslaget, ved å ta inn bestemmelsene om tilknytningsplikt fra plan- og bygningsloven og bestemmelsene om...

les mer
Avhendingsforskrift

Avhendingsforskrift

Norsk Vann har sendt inn et høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til forskrift til avhendingslova. Forslaget inneholder krav til tilstandsrapporter og til bygningssakkyndige. Vi er enig i at kravet til å kartlegge tilstanden på vann- og...

les mer
Veileder til ledningsforskriften

Veileder til ledningsforskriften

Norsk Vann har sendt inn høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag til ny veileder til forskrift om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften).  Norsk Vann stiller spørsmål til at overdekningskravet som gjelder...

les mer
Forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Norsk Vann har sendt inn høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova. Norsk Vann er positiv til departementets forslag om å åpne for at plan- og bygningsmyndigheten skal...

les mer
Forskrift om budsjett og regnskap

Forskrift om budsjett og regnskap

Prinsippene for selvkost er blitt lovfestet i kommuneloven § 15-1. Drift av vann- og avløpsanlegg er en kapitaltung virksomhet, med behov for store investeringer de kommende årene. Forslaget til ny budsjett– og regnskapsforskrift er derfor viktig for kommuner og...

les mer