6255 3030 post@norskvann.no

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

14. mai, 2021 | Helse, Ledningsnett

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får invitasjon til å delta. 
Trykkløsstudien gjennomføres i regi av Folkehelseinstituttet (FHI), i samarbeid med 35 kommuner. Norsk Vann sitter i styringsgruppa for prosjektet. Målet er å bidra til helsemessig trygt drikkevann. I Norge har vi tilgang til godt og trygt drikkevann. Likevel viser forskning at sykdom knyttet til drikkevann forekommer, både i Norge og andre land vi sammenligner oss med. Vanligvis oppsøker folk flest ikke lege ved magesyke, og dette gjør det vanskelig å si noe om hvor mange som blir syke av smittestoffer i drikkevann. I Trykkløsstudien skal FHI undersøke hvor mange som får magesyke etter arbeid på drikkevannsledninger, hvor det har vært lite trykk i vannledningene.  

Trykkløse vannledninger øker risiko for at drikkevannet blir forurenset

Til vanlig er det overtrykk i vannledningene, slik at omkringliggende vann ikke trenger inn på ledningsnettet. 

– Dersom det blir trykkløst, er det en mulighet for at vann forurenset med smittestoffer som virus, bakterier eller parasitter kan komme over i drikkevannet, sier forsker Camilla Svendsen, som er prosjektleder for studien fra FHI.  

Tilfeller der en drikkevannsledning kan bli trykkløs er for eksempel ved større lekkasjer eller vannavstengning. Studien skal finne ut hvilke tiltak kommunene gjør ved arbeid, utbedringer og reparasjoner på drikkevannsledningene, som best forhindrer at smittestoffer kommer inn i vannledninger i slike tilfeller. Tiltak kan blant annet være å pumpe ut vann av grøft, spyling av ledninger, klorering av vannet eller å sende ut kokevarsel til berørte vannabonnenter.  

– Vi har ikke nok kunnskap om hvilke tiltak og kombinasjoner av tiltak som best reduserer risiko for at berørte personer blir magesyke som følge av arbeid på vannledningsnettet. Derfor ønsker vi å gjennomføre denne studien, sier Svendsen.

Aktuelle innbyggere vil bli invitert til å delta på SMS

Trykkløsstudien baserer seg på både kartlegging i vannforsyningen i kommunen og spørreskjema til husstander i kommunen. Det er behov for 12 000 deltakere over hele landet for å kunne svare på hvor mange som blir syke etter arbeid på drikkevannsledninger, og identifisere hvilke rutiner som best hindrer at berørte husstander får magesyke. Det betyr at innbyggere i det kommende året vil kunne motta en eller flere SMS-er fra kommunen med forespørsel om å delta i studien. 
 
– Vi håper at mange i vil takke ja til å delta dersom de mottar en SMS. Vi trenger deltakernes kunnskap for å kartlegge hvor mange som blir magesyke, avslutter Svendsen. 
gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Hvem bryr seg om toaletter?

Hvem bryr seg om toaletter?

Det er enkelt å si – når man har det så bra som oss i Norge. 19. november markeres Verdens toalettdag, som er en offisiell FN-dag. Årets tema er «Sett pris på dine gode sanitærforhold»! Bli med og markèr dagen! Halve verden uten tilfredsstillende sanitære forhold 3,6...

les mer
Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Vil du være med i Norsk Vanns faggruppe for materialer og materialbruk? Kanskje er du en av våre engasjerte medlemmer med kompetanse på ulike materialer og kjennskap til bruksområdene for ulike vann- og avløpsrør? Vi ønsker deg med på laget! Vi ønsker å komme i...

les mer
Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer
For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foreslår å opprette nytt overvåkingsprogram for resistente bakterier i avløpsvann og slam i Norge. De har på bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert om resistente bakterier og rester av antimikrobielle midler i...

les mer
Veileder til ledningsforskriften

Veileder til ledningsforskriften

Norsk Vann har sendt inn høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag til ny veileder til forskrift om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg (ledningsforskriften).  Norsk Vann stiller spørsmål til at overdekningskravet som gjelder...

les mer
Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

Stortingshøring om Folkehelsemeldinga

Norsk Vann deltok på Helse- og omsorgskomiteens høring om Folkehelsemeldinga. Budskapet til Stortinget var å satse på program for teknologiutvikling og innovasjon i vannbransjen. Konstituert direktør Yngve Wold og rådgiver Ingun Tryland påpekte i sitt innlegg i...

les mer