6255 3030 post@norskvann.no

Tilskudd fra Miljødirektoratet

8. des, 2022 | Avløp, Miljø

Miljødirektoratet har lyst ut midler for 2023 for arbeid med klimatilpasning og for arbeid med å bedre miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann. Midler øremerket tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp til Oslofjorden lyses ut senere.

Tilskuddsordningen «vassmiljø – generell vassforvaltning» skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften. Tiltak som inngår som del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram vil bli prioritert. Les mer om ordningen her. Søknadsfristen er 15. januar 2023.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er det lagt inn 6 millioner kroner som skal øremerkes tiltak for å redusere utslipp fra kommunalt avløp til Oslofjorden. Dette inngår ikke i vassmiljø-utlysningen med frist 15. januar, men blir snart lagt ut som en egen utlysning fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har også en tilskuddsordning for å fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. Regjeringa har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2023. Prosjektene skal bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene. Les mer om utlysning av midler til klimatilpasning og se tidligere tildelinger her. Søknadsfristen er 15. februar 2023.

Relaterte nyhetssaker

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra Miljødirektoratet til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning. Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til...

les mer
Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer
Gratis dovett-film til lokale kinoer

Gratis dovett-film til lokale kinoer

I regi av samarbeidsprosjektet om dovett mellom Hold Norge Rent, Loop/Sortere og Norsk Vann har vi laget en kinoreklame som kommunene kan laste ned gratis og bruke på sine lokale kinoer. Filmen er ferdig formatert til bruk i kinoer. Den viser ei jente som er i ferd...

les mer