6255 3030 post@norskvann.no

Støtte til klimatiltak og klimatilpasning

26. jan, 2023 | Miljø

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler fra Miljødirektoratet til arbeid med lokale klimatiltak og klimatilpasning.

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er satt av 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2023. Søknadsfristen er 1. mars. Les mer om ordningen her.

Miljødirektoratet har også en tilskuddsordning for å fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. Regjeringa har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2023. Prosjektene skal bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene. Les mer om utlysning av midler til klimatilpasning og se tidligere tildelinger her. Søknadsfristen er 15. februar 2023.

3. februar arrangerer Klima Viken webinar der Miljødirektoratet vil informere om Klimasats og andre støtteordninger for klimahandling. Les mer og delta på webinaret her.

Relaterte nyhetssaker

Fem grep for renere vannmiljø

Fem grep for renere vannmiljø

Miljøgifter fra den jevne forbruker har blitt et økende problem for Oslofjorden og andre sårbare vannmiljøer. Ved hjelp av enkle grep kan du som forbruker bidra til å redusere denne belastningen.  Ved å velge miljøvennlige produkter og være bevisst på håndtering av...

les mer
Veien mot et nytt avløpsdirektiv

Veien mot et nytt avløpsdirektiv

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til et revidert avløpsdirektiv 26. oktober. Forslaget inneholder både strengere og nye krav til håndteringen av urbant avløpsvann Formålet er fortsatt å beskytte miljø og helse, men Kommisjonen foreslår i tillegg at direktivet skal...

les mer