6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om ny kommunelov

24. apr, 2018 | Høringsuttalelser, Jus, Rammebetingelser

Norsk Vann deltok på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om forslaget til ny kommunelov.

Regjeringen la frem sin proposisjon 16. mars 2018 etter at kommunelovutvalget leverte sin NOU 2016:4 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars 2016. Norsk Vann deltok 24. april 2018 på høring i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av «Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)». Se lovforslaget her.

Norsk Vann støtter en lovfesting av overordnede regler om beregning av selvkost. Vi ser det som naturlig at en slik generell regel for selve beregningen fastsettes i kommuneloven. Samtidig er vi enige i at det fortsatt må overlates til den enkelte særlov å regulerere på hvilke områder selvkost skal legges til grunn.

Vårt hovedinnspill i høringen var at vi ønsket at komiteen skulle vurdere en forbedring i ny kommunelov, slik at vann- og avløpsgebyrene blir omfattet av lovforslagets § 15-1 om hvordan selvkost skal beregnes. Vi gjorde komiteen oppmerksom på at forslaget til lovtekst ikke vil omfatte vann- og avløpsgebyrene, siden forslagets § 15-1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene til å omfatte gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov.

Norsk Vann hadde følgende merknader til lovforslaget som vi ba komiteen ta med seg:

Norsk Vann ber komiteen innta følgende merknad til §15-1: Komiteen ber Klima- og miljødepartementet om å legge frem et forslag for Stortinget, der selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrene går direkte frem av vass- og avløpsanleggslova. Alternativt ber vi komiteen foreta følgende tilføyelse til § 15-1 første ledd (nødvendig tilføyelse understreket): «Hvis det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten (…).»

 

Norsk Vann ber komiteen vurdere å ta med en komitemerknad som understreker behovet for unntaksbestemmelsen i § 15-1 fjerde ledd, med referanse til eksempler på vann- og avløpsområdet.

Norsk Vanns skriftlige innspill kan du lese her.

Vårt muntlige fremlegg i komitehøringen kan du se fra Stortingets videoarkiv her. Se del 2 34 minutter inn i sendingen.

Relaterte nyhetssaker

Godkjenningsordning for bilvask

Godkjenningsordning for bilvask

Norsk Vann har sendt inn høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring. Utslipp av forurensninger til kommunalt avløpsnett gjør det vanskeligere for kommunene å drive...

les mer
Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer