6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om ny kommunelov

24. apr, 2018 | Høringsuttalelser, Jus, Rammebetingelser

Norsk Vann deltok på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om forslaget til ny kommunelov.

Regjeringen la frem sin proposisjon 16. mars 2018 etter at kommunelovutvalget leverte sin NOU 2016:4 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars 2016. Norsk Vann deltok 24. april 2018 på høring i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av «Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)». Se lovforslaget her.

Norsk Vann støtter en lovfesting av overordnede regler om beregning av selvkost. Vi ser det som naturlig at en slik generell regel for selve beregningen fastsettes i kommuneloven. Samtidig er vi enige i at det fortsatt må overlates til den enkelte særlov å regulerere på hvilke områder selvkost skal legges til grunn.

Vårt hovedinnspill i høringen var at vi ønsket at komiteen skulle vurdere en forbedring i ny kommunelov, slik at vann- og avløpsgebyrene blir omfattet av lovforslagets § 15-1 om hvordan selvkost skal beregnes. Vi gjorde komiteen oppmerksom på at forslaget til lovtekst ikke vil omfatte vann- og avløpsgebyrene, siden forslagets § 15-1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene til å omfatte gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov.

Norsk Vann hadde følgende merknader til lovforslaget som vi ba komiteen ta med seg:

Norsk Vann ber komiteen innta følgende merknad til §15-1: Komiteen ber Klima- og miljødepartementet om å legge frem et forslag for Stortinget, der selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrene går direkte frem av vass- og avløpsanleggslova. Alternativt ber vi komiteen foreta følgende tilføyelse til § 15-1 første ledd (nødvendig tilføyelse understreket): «Hvis det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten (…).»

 

Norsk Vann ber komiteen vurdere å ta med en komitemerknad som understreker behovet for unntaksbestemmelsen i § 15-1 fjerde ledd, med referanse til eksempler på vann- og avløpsområdet.

Norsk Vanns skriftlige innspill kan du lese her.

Vårt muntlige fremlegg i komitehøringen kan du se fra Stortingets videoarkiv her. Se del 2 34 minutter inn i sendingen.

Relaterte nyhetssaker

Nytt nettverk for VA-jurister

Nytt nettverk for VA-jurister

1.-2. februar var det oppstart for nettverket for VA-jurister. 15 svært engasjerte jurister fant veien til Hamar til oppstartssamlingen. Formålet var å bli kjent med hverandre, så innimellom engasjerende diskusjoner og erfaringsutvekslinger ble det...

les mer
Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Kurs i vann- og avløpsrett i Rogaland

Lurer du på hvordan du skal håndtere ulike juridiske problemstillinger du er nødt til å finne svar på i din arbeidshverdag? Vi arrangerer kurs i vann- og avløpsrett i Sandnes, Rogaland, 14.-16. mars. Vi erfarer at mange benytter vår juridiske nettside va-jus.no og at...

les mer
Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen i gang

Vann- og avløpsjuskonferansen, som arrangeres i dag og i morgen på Gardermoen, er nå godt i gang. Med rundt 120 deltakere i salen og 100 virtuelle deltakere er det duket for årets viktigste event for de som jobber med juridiske spørsmål og andre problemstillinger...

les mer