6255 3030 post@norskvann.no

Stortingshøring om ny kommunelov

24. apr, 2018 | Høringsuttalelser, Jus, Rammebetingelser

Norsk Vann deltok på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om forslaget til ny kommunelov.

Regjeringen la frem sin proposisjon 16. mars 2018 etter at kommunelovutvalget leverte sin NOU 2016:4 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. mars 2016. Norsk Vann deltok 24. april 2018 på høring i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av «Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)». Se lovforslaget her.

Norsk Vann støtter en lovfesting av overordnede regler om beregning av selvkost. Vi ser det som naturlig at en slik generell regel for selve beregningen fastsettes i kommuneloven. Samtidig er vi enige i at det fortsatt må overlates til den enkelte særlov å regulerere på hvilke områder selvkost skal legges til grunn.

Vårt hovedinnspill i høringen var at vi ønsket at komiteen skulle vurdere en forbedring i ny kommunelov, slik at vann- og avløpsgebyrene blir omfattet av lovforslagets § 15-1 om hvordan selvkost skal beregnes. Vi gjorde komiteen oppmerksom på at forslaget til lovtekst ikke vil omfatte vann- og avløpsgebyrene, siden forslagets § 15-1 første ledd begrenser virkeområdet for beregningsprinsippene til å omfatte gebyrer hvor selvkost er fastsatt i lov.

Norsk Vann hadde følgende merknader til lovforslaget som vi ba komiteen ta med seg:

Norsk Vann ber komiteen innta følgende merknad til §15-1: Komiteen ber Klima- og miljødepartementet om å legge frem et forslag for Stortinget, der selvkostbegrensningen for vann- og avløpsgebyrene går direkte frem av vass- og avløpsanleggslova. Alternativt ber vi komiteen foreta følgende tilføyelse til § 15-1 første ledd (nødvendig tilføyelse understreket): «Hvis det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten (…).»

 

Norsk Vann ber komiteen vurdere å ta med en komitemerknad som understreker behovet for unntaksbestemmelsen i § 15-1 fjerde ledd, med referanse til eksempler på vann- og avløpsområdet.

Norsk Vanns skriftlige innspill kan du lese her.

Vårt muntlige fremlegg i komitehøringen kan du se fra Stortingets videoarkiv her. Se del 2 34 minutter inn i sendingen.

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Vann- og avløpsjuskonferansen 2022

Stortinget behandler i disse dager nye bestemmelser om håndtering av overvann i byggesaker. Er du spent på hva de innebærer? I så fall kan kan du få vite mer på årets Vann- og avløpsjuskonferanse. Der vil du også få høre om juridiske virkemidler ved håndtering av...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for stor fleksibilitet.  (Artikkelen...

les mer
Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Velkommen til konferansen Vann- og avløpsjus 2022

Vi ønsker velkommen til årets Vann- og avløpsjuskonferanse, som arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 30. november til 1. desember. På konferansens første dag blir temaene blant annet utvikling av nytt regelverk, vann og avløp i plan- og byggesaker og overvann. På...

les mer
Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Høringsuttalelse til endring av IKS-loven

Norsk Vann har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og distriktsdepartementets forlag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsmelding for interkommunale selskaper. Norsk Vann har...

les mer