6255 3030 post@norskvann.no

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

20. aug, 2020 | Interessesaker, Jus

Stortinget behandlet og vedtok ny kommunelov 7. juni. Norsk Vann ble hørt i våre innspill til loven.

Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov og deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen under behandling av Prop. 46 L (2017 – 2018).

Norsk Vann har i den nye loven fått gjennomslag for justeringer i § 15 om selvkost, slik at denne også omfatter vann- og avløpsgebyr som er hjemlet i forurensingsforskriften § 16-1. 

Kommunelovens nye kapittel om selvkost lyder slik:

Kapittel 15. Selvkost

§ 15-1 Beregning av selvkost

Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten.

Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende prinsipper:

a)  Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost.

b)  Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekost- nader.

c)  Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra tredje ledd.

KS deltok også på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og ett av innspillene fra dem var at kommunestyremedlemmer fortsatt skal kunne velges inn i styrene i kommunale foretak, slik det gjøres i dag. Stortinget vedtok ny lov i samsvar med KS sitt innspill på dette. Det betyr at kommunale foretak som er medlem i Norsk Vann, fortsatt kan velge styremedlemmer som sitter i kommunestyret.

Hele loven kan du lese her.

Kongen i statsråd beslutter når loven trer i kraft.

Relaterte nyhetssaker

Vann- og avløpsjus er i gang!

Vann- og avløpsjus er i gang!

Over 200 deltagere er samlet fysisk og viruelt for å bli oppdatert på dagsaktuelle spørsmål innen vann- og avløpsjus. Konferansen ble sparket i gang av jurist Elin Riise fra Norsk Vann. Elin startet tradisjonen tro med gjennomgang av regelverksnyheter og prosesser som...

les mer
Du kan da ikke gå glipp av dette?

Du kan da ikke gå glipp av dette?

Fredag 19. november går påmeldingsfristen for konferansen Vann- og avløpsjus 2021 ut. Her er det mange godbiter for oss som liker å være oppdatert på det aller siste «need-to-know» og «nice-to-know» innen vann- og avløpsjussen. Du kan velge om du vil treffe kollegaer...

les mer
Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus 24.-25. november

Konferansen Vann- og avløpsjus arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport 24.-25. november, i tillegg til at den tilbys digitalt for de som ikke kan være fysisk til stede. Meld deg på nå så kan du begynne å glede deg til å høre mer om blant annet: Problemstillinger knyttet...

les mer
Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

Bli oppdatert på konferansen Vann- og avløpsjus 2021

I år kan vi endelig igjen samles på Gardermoen 24.-25. november til en fysisk konferanse om nytt innen vann- og avløpsjussen. Du kan også følge konferansen digitalt. Private utbyggere er forpliktet til å bygge både hovedledninger og stikkledninger. På den første dagen...

les mer