6255 3030 post@norskvann.no

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

20. aug, 2020 | Interessesaker, Jus

Stortinget behandlet og vedtok ny kommunelov 7. juni. Norsk Vann ble hørt i våre innspill til loven.

Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov og deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen under behandling av Prop. 46 L (2017 – 2018).

Norsk Vann har i den nye loven fått gjennomslag for justeringer i § 15 om selvkost, slik at denne også omfatter vann- og avløpsgebyr som er hjemlet i forurensingsforskriften § 16-1. 

Kommunelovens nye kapittel om selvkost lyder slik:

Kapittel 15. Selvkost

§ 15-1 Beregning av selvkost

Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten.

Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende prinsipper:

a)  Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost.

b)  Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekost- nader.

c)  Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra tredje ledd.

KS deltok også på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og ett av innspillene fra dem var at kommunestyremedlemmer fortsatt skal kunne velges inn i styrene i kommunale foretak, slik det gjøres i dag. Stortinget vedtok ny lov i samsvar med KS sitt innspill på dette. Det betyr at kommunale foretak som er medlem i Norsk Vann, fortsatt kan velge styremedlemmer som sitter i kommunestyret.

Hele loven kan du lese her.

Kongen i statsråd beslutter når loven trer i kraft.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

KS vil ha mer samarbeid om vann og avløp

Landsstyret i KS møtes i dag og skal blant annet behandle organisasjonens nye interessepolitikk for vann og avløp. Der oppfordres det til mer interkommunalt samarbeid for å løse utfordringene sektoren står overfor.  I forslaget til resolusjon heter det: Landsstyret i...

les mer
Prisregulering i løpende kontrakter

Prisregulering i løpende kontrakter

Den høyst unormale situasjonen, med pandemi og krig i Europa som påvirker blant annet markedet for kjemikalier til vann- og avløpssektoren, utfordrer kommunenes avtaler med sine leverandører. Anskaffelsesforskriften åpner likevel for en viss fleksibilitet.  Avtaler...

les mer
KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS vil ha økt oppmerksomhet om VA

KS ønsker å løfte utfordringsbildet for vann- og avløpssektoren høyere opp på den politiske dagsorden.  Frem mot landsstyret i mai legger KS opp til strategisk drøfting av situasjonen på VA-sektoren med sine medlemmer. Målet er å diskutere løsninger og...

les mer
Går vi fremtiden blindt i møte?

Går vi fremtiden blindt i møte?

I en tid der miljøambisjonene blir stadig større, og kompleksiteten og tempoet i utviklingen av regelverk øker, trenger vi fagfolkene i Miljødirektoratet mer enn noensinne.  Av: direktør Thomas Breen, Norsk Vann Miljødirektoratets leder Ellen Hambro frykter at etaten...

les mer