6255 3030 post@norskvann.no

Stortinget har vedtatt ny kommunelov

20. aug, 2020 | Interessesaker, Jus

Stortinget behandlet og vedtok ny kommunelov 7. juni. Norsk Vann ble hørt i våre innspill til loven.

Norsk Vann har tidligere sendt inn høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov og deltok på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen under behandling av Prop. 46 L (2017 – 2018).

Norsk Vann har i den nye loven fått gjennomslag for justeringer i § 15 om selvkost, slik at denne også omfatter vann- og avløpsgebyr som er hjemlet i forurensingsforskriften § 16-1. 

Kommunelovens nye kapittel om selvkost lyder slik:

Kapittel 15. Selvkost

§ 15-1 Beregning av selvkost

Hvis det er fastsatt i lov eller forskrift at kommunale eller fylkeskommunale gebyrer ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten, skal selvkost beregnes i samsvar med andre til fjerde ledd.

Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten.

Samlet selvkost skal fastsettes ut fra følgende prinsipper:

a)  Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost.

b)  Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnete rentekost- nader.

c)  Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om beregning av selvkost og gjøre unntak fra tredje ledd.

KS deltok også på høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen, og ett av innspillene fra dem var at kommunestyremedlemmer fortsatt skal kunne velges inn i styrene i kommunale foretak, slik det gjøres i dag. Stortinget vedtok ny lov i samsvar med KS sitt innspill på dette. Det betyr at kommunale foretak som er medlem i Norsk Vann, fortsatt kan velge styremedlemmer som sitter i kommunestyret.

Hele loven kan du lese her.

Kongen i statsråd beslutter når loven trer i kraft.

Relaterte nyhetssaker

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer