6255 3030 post@norskvann.no

Stort potensial i hverdagsinnovasjon

26. mar, 2021 | Rapporter

Å lykkes bedre med innovative anskaffelser er helt avgjørende for vannbransjens evne til å løse det enorme investeringsbehovet samfunnet står overfor for å sikre fortsatt rent vann i springen og forsvarlig renset avløpsvann.

En ny Norsk Vann-rapport, utarbeidet i samarbeid med Norconsult, setter søkelyset på handlingsrommet og mulighetene ved innovative anskaffelser i vannbransjen. Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult, presenterte rapporten under Norsk Vann sitt fagtreff 17. mars.

– Oppgavene vannbransjen står overfor i årene som kommer er formidable. Vi har en plikt til å lete etter smartere, raskere, mer effektive og ikke minst mer bærekraftige måter å bygge vann- og avløpsanleggene på. For å få til det er vi avhengig av mot, vilje og evne til nytenkning, sa Inderberg.

I rapporten defineres innovasjon som noe nytt og nyttig som tas i bruk og skaper en verdi. Verdi er ikke bare knyttet til økonomi, men kan også handle om kvalitet og minimering av feil, effektivitet og produktivitet, forlengelse av levetid, miljø- og klimagevinst, kundetilfredshet og brukervennlighet, for å nevne noe.

Videre defineres innovative anskaffelser som metoder eller måter å gjennomføre anskaffelsesprosessen på, slik at den muliggjør eller resulterer i slik innovasjon. Innovative anskaffelser handler derfor både om hvordan anskaffelsen blir gjennomført og hva vi kjøper.

Det er ikke nødvendig å tenke så stort

– Vi kan komme langt med å tenke litt nytt, kanskje sette sammen velbrukt kunnskap eller metoder på en ny måte. Innovasjonshøyden trenger ikke alltid å være så stor, resultatet av nytenkningen er ikke alltid proporsjonalt med innovasjonshøyden. Tenk nytt, bruk de gode metodene som finnes for innovasjonsvennlige anskaffelser, og kanskje alle viktigst; bidra til dialog, fortsatte Inderberg.

Prosjektleder Ingun Tryland i Norsk Vann følger opp:

– Potensialet ligger ikke bare i ambisiøse innovative anskaffelser, som har som mål å få frem helt nye løsninger og teknologi. Kanskje ligger det store potensialet vel så mye i små forbedringer for hverdagslige utfordringer. Innovasjonsvennlige anskaffelser kan legge til rette for nytekning, bedre samspill og en god utnyttelse av leverandørenes kompetanse, forklarer Tryland.

– Det handler om grundig behovsvurdering, en åpen dialog med leverandørene i en tidlig fase av anskaffelsesprosessen, ytelses- og funksjonskrav som beskriver hva du ønsker å oppnå framfor å peke på løsningen, kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon og tildelingskriterier som premierer nytekning og miljø, poengterer Tryland.

Et grunnlag å jobbe videre på

Rapporten tar utgangspunkt i veiledningene fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og viser til ulike anskaffelsesprosedyrer og metoder som kan brukes for å anskaffe innovativt avhengig av hvilket prosjektbehov som skal dekkes og hvor modent prosjektet er. Rapporten viser eksempler fra 14 kommuner og interkommunale selskaper som i ulik grad har lagt til rette for innovasjon i sine anskaffelser. Resultater fra en gjennomført workshop og en spørreundersøkelse om vannbransjens kjennskap og interesse for innovasjon og innovative anskaffelser er også oppsummert.

– Fagområdet innovative, bærekraftige anskaffelser er under rask utvikling. Rapporten kan ses på som en statusrapport over hvor vannbransjen står i dag, som viser mulighetsrommet, og som således kan gi motivasjon og inspirasjon, forklarer Tryland.

– Vi har her et godt grunnlag for videre arbeid med hvordan offentlige anskaffelser i større grad skal bidra til nytenkning, utvikling og innovasjon, som skaper verdier for vannbransjen, inkludert klima- og miljøgevinster, sier Tryland. Både DFØ og Leverandørutviklingsprogrammet vil gjerne jobbe videre sammen med Norsk Vann, for dette er prioriterte nasjonale fokusområder. Det tenker jeg vi bør utnytte, avslutter Tryland.

Rapporten kan bestilles eller lastes ned her.

Relaterte nyhetssaker

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer