6255 3030 post@norskvann.no

Sørg for god hygiene og overhold smittevernsrådene

2. feb, 2021 | Korona

Norsk Vann følger med på koronasituasjonen i Norge, og vi får henvendelser fra medlemmer om ulike tema knyttet til dette. De rådene som ble gitt i 2020 gjelder fortsatt, og vi vil oppdatere på vår hjemmeside hvis det skjer endringer med betydning for bransjen.

Nederst i saken ligger det lenker til tidligere publiserte artikler som fortsatt har gyldighet samt til aktuelle offentlige nettsteder som legger ut nyttig informasjon.

Norsk Vann vil påpeke viktigheten av at alle ansatte i vannbransjen i disse dager er ekstra opptatt av å følge HMS-rutinene og sørge for god hygiene og å unngå smitte.

Vann- og avløpssektoren er én av 15 samfunnskritiske oppgaver som landets innbyggere er avhengige av. Alle som nå jobber på vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og med ledningsnett må være veldig oppmerksomme på å rette seg inn etter de generelle kravene og rådene for HMS. Ubehandlet avløpsvann og avløpsslam vil alltid kunne inneholde smittestoffer som det er viktig å beskytte seg mot.

Hovedsmitteveien for koronavirus er dråpesmitte og kontaktsmitte, med andre ord smitte direkte mellom mennesker. Korona smitter i svært liten grad fekalt-oralt, dvs fra avføring. Andre virus, som norovirus har dette som hovedsmittevei. Risikoen for å bli syk gjennom kontakt med avløpsvann er følgelig hovedsakelig knyttet til andre sykdomsfremkallende mikroorganismer. Generelle forebyggende tiltak for å unngå smitte ved arbeid i kontakt med avløpsvann og slam, vil også beskytte godt mot eventuelle koronavirus i avløpsvannet.

For å unngå smitte av koronavirus er det viktig at du er påpasselig ved kontakt med dine kollegaer og andre du møter, for å unngå dråpe- og kontaktsmitte fra dem, og at arbeidshverdagen organiseres på en slik måte at sykdom hos enkelte ikke medfører at mange må i karantene eller blir syke. Det er viktig at ansatte i vann- og avløpssektoren holder seg friske for å kunne levere de samfunnskritiske vanntjenestene.

Videre er gode rutiner og ekstra overvåkenhet også viktig knyttet til drift av anleggene. Det er viktig at du sørger for god praksis på skifte av arbeidsklær mellom ulike arbeidsoperasjoner, sørger for klare grenser mellom ren og uren sone og sørger for riktig verneutstyr. En vannbårent sykdomsutbrudd i kombinasjon med dagens situasjon, vil utgjøre en stor ekstrabelastning på de deler av samfunnet som blir berørt.

Internasjonalt, og også i Norge, gjennomføres det prøvetakning på flere avløpsrenseanlegg for å undersøke forekomst av koronavirus i avløpsvann og slam. En del av de som er smittet skiller ut virus eller rester av viruset med avføringen, og ved å analysere for mengdene i avløpsvann kan man bidra til å få et bilde av omfanget av smitte i befolkningen. WHO påpeker i sin oppdaterte veiledning at det man påviser i avløpsvannet er RNA (gen) fragmenter av koronaviruset. Så langt er det ikke påvist smittsomt koronavirus i avløpsvann.

Veiledning fra WHO.

Prøvtaking hos IVAR IKS (prøver i avløpsvannet).

Temaside for koronavirus hos Folkehelseinstituttet.

Temaside for koronasituasjonen hos regjeringen.

Notat (datert 20. mars) fra Norsk Vann om arbeid med vannbehandling, avløpsrensing og slam og fokus på HMS.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.