6255 3030 post@norskvann.no

Regjeringen må sette fart mot lavutslipps-samfunnet!

30. okt, 2020 | Kronikk

Ressursene i det biologiske avfallet vårt kan være en viktig brikke i arbeidet mot lavutslippssamfunnet. Les kronikk fra Avfall Norge og Norsk Vann om temaet her.

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene med 40 % og være klimanøytralt innen 2030. Vi har også lovfestet mål om å være et lavutslippssamfunn i 2050. Samtidig har Norge behov for økt verdiskaping og nye arbeidsplasser utenfor oljesektoren for å opprettholde velferdssamfunnet slik vi kjenner det. Vi er derfor glade for at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett sier at de både vil komme med en handlingsplan for biogass og vurderer et omsetningskrav for biogass i skipsfarten. Budskapet vårt nå er at begge deler haster!

Biogass produseres av matavfall, slam, organisk avfall fra industrien og husdyrgjødsel, og beregninger viser at mengden biogass produsert i Norge kan 10-dobles. Siden de biologiske avfallsressursene oppstår der folk bor og jobber, kan økt biogassproduksjon gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser også utenfor de største byene våre. Å utnytte bioavfall til biogjødsel erstatter fossil kunstgjødsel og er sirkulær økonomi i praksis. Å utnytte biogassen til drivstoff er god klimapolitikk fordi det kutter utslipp i mange sektorer, både avfallssektoren, transportsektoren og i landbruk og havbruk. Mens biogass vil erstatte bensin og diesel i veitrafikken, vil den erstatte råolje i skipsfarten, så her er klimaeffekten høyest.

Et omsetningskrav for biogass i skipsfart er også en provenynøytral, langsiktig og skalerbar løsning. En oppskalering av produksjons- og oppgraderingskapasiteten samt infrastruktur for transport av gassen vil kreve investeringer. Et omsetningskrav vil derfor kreve at regjeringen også følger opp med investeringsmidler og nye målrettede støtteordninger også for infrastruktur, men det vil også gi forutsigbarhet for private investeringer i sektoren. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å gå fra ord til handling og vedta et omsetningskrav snarest mulig, slik at statsbudsjettet for 2021 kan innrettes mot å realisere både klimakutt og økt verdiskaping. Vi ønsker også at handlingsplanen for biogass ferdigstilles fortest mulig, slik at bransjen får den forutsigbarheten som trengs for å gjøre prioriteringer og investeringer.

På vegne av utålmodige medlemmer!

Foto: Hias IKS

Relaterte nyhetssaker

Går vi fremtiden blindt i møte?

Går vi fremtiden blindt i møte?

I en tid der miljøambisjonene blir stadig større, og kompleksiteten og tempoet i utviklingen av regelverk øker, trenger vi fagfolkene i Miljødirektoratet mer enn noensinne.  Av: direktør Thomas Breen, Norsk Vann Miljødirektoratets leder Ellen Hambro frykter at etaten...

les mer
Slik unngår du å bidra til plasthavet

Slik unngår du å bidra til plasthavet

NRKs nye serie «Plasthavet» kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste av oss. Bruker du toalettet som søppelbøtte bidrar du til denne marine forsøplingen. Av: Frode Skår, Norsk Vann Hold Norge Rent og andre frivillige organisasjoner har gjennom sine årlige...

les mer
Klimaendringene krever handling nå

Klimaendringene krever handling nå

I for lang tid har vi diskutert klimaendringer som noe ubehagelig som kommer en eller annen gang i fremtiden. Realiteten er at samfunnet vårt allerede rammes hardt av endret klima. Vann- og avløpssektoren kan tjene som eksempel på samfunnskritiske tjenester som...

les mer
Det verdifulle vannet

Det verdifulle vannet

Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men stort sett må vi si at fordelene ved å ha stabil tilgang til store mengder ferskvann oppveier ulempene med klar margin. Fra...

les mer
Behov for å styrke kompetansen og kapasiteten i kommunene

Behov for å styrke kompetansen og kapasiteten i kommunene

Staten må være sitt ansvar bevisst og sikre kommunene tilgang på nok og riktig kompetanse til å håndtere morgendagens utfordringer. SSBs befolkningsframskriving for kommunene fra 2020 viser at landets befolkning sentraliseres. Befolkningsveksten er særlig tydelig på...

les mer
Hvor skal vi gjøre av alt regnet?

Hvor skal vi gjøre av alt regnet?

Et stadig våtere klima, kombinert med fortetting av byer og tettsteder, skaper nye og store utfordringer for kommunene og innbyggerne. Hvor i all verden skal vi gjøre av de enorme vannmengdene som detter ned over oss på få timer og renner av gårdsplasser, tak og...

les mer
Vi trenger nok folk for å sikre rent vann i springen!

Vi trenger nok folk for å sikre rent vann i springen!

For å sikre rent og trygt vann til hele Norges befolkning, har kommunene et stort behov for at det utdannes og ansettes nok fagarbeidere og ingeniører på vann, avløp og miljø. Forskning og teknologiutvikling vil også være avgjørende for å sikre utvikling, utbygging og...

les mer