Norsk Vanns fagtreff 2024

14.–15. mars 2024 på Gardermoen

PROGRAM TORSDAG

Parallell A—Vannforsyning og beredskap

08:00

Registrering

Åpning

10:00

Velkommen

Møteleder Kjetil Furuberg
Norsk Vann

Utvikling i regelverk og rammevilkår

10:05

Utvikling i regelverk og rammevilkår innen vannforsyning
Orientering om pågående arbeid.

Stig Atle Vange
Fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

10:25

Nytt drikkevannsdirektiv—hvilke endringer kommer i revidert drikkevannsforskrift?
Gjennomgang av endringer og viktige forhold som har betydning for kommunene/vannverkene. Mattilsynets fokus i 2024 – hva vektlegges i tilsyn og dialog med vannforsyningene?

Olav Vatn
Seniorrådgiver, Mattilsynet

10:50

Sofaprat

11:00

Viktige endringer i revidert drikkevannsforskrift—hva betyr dette i praksis?
Utvalgte tema og problemstillinger gjennomgås.

Ingun Tryland og Kjetil Furuberg, Norsk Vann

11:20

Sofaprat

11:30

Lunsj med utstillingsvandring

Vannforsyning og beredskap—erfaring fra fjorårets hendelser

12:30

Erfaringer med beredskapsarbeidet under Hans
Lærdom fra fjorårets hendelser med fokus på samhandling og koordinering mellom kommunene og mellom de ulike nivåene i beredskapsorganisasjonene, ivaretagelse av vann og avløp, og råd til vannbransjen knyttet til ROS analyser og beredskapsforberedelser.

Asbjørn Lund
Fylkesberedskapssjef, Statsforvalteren Innlandet

12:55

Erfaringer fra Ringerike kommune med beredskapsarbeidet under Hans
Hvordan klarte vi å håndtere situasjonen? Samhandling og koordinering, vann og avløps rolle i beredskapsarbeidet og utfordringer for vann og avløp spesielt. Lærdommer og gode råd.

Beredskapsleder Magnus Nilholm og Ruben Knive, avd leder VA,
Ringerike kommune

13:20

Sofaprat

13:30

Pause med utstillingsvandring

14:00

Bruk av kokeanbefalinger ved ekstreme hendelser
Bruk av kokevarsling ved oversvømmelse av ledningsnett ved flom. Vurdering og grunnlag for anbefalingene.

Live Johannessen
Virksomhetsleder, Drammen kommune

14:15

Bruk av ulike tiltak for å opprettholde vannforsyningen ved en ekstrem hendelse
Erfaringer fra Lier kommune med oppfordring til å spare vann og fylling av høydebasseng med tankbiler.

Vidar Gustavsen,
Avdelingsleder, Lier kommune

14:25

Erfaringer med vannbehandling ved svært endret råvannskvalitet
Rask endring av råvannskvalitet medførte nedsatt rensekapasitet på vannbehandlingsanlegget. Årsak, hendelsesforløp, tiltak og informasjonshåndtering.

Monica Gudim
Driftsingeniør, Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

14:50

Sofaprat

15:00

Pause med utstillingsvandring

Vannforsyning—nytt fra Norsk Vann

15:30

Ny veiledning—drift av membranfilteranlegg
Gjennom flere ulike prosjekter (Meminor, FORKMEM) er det arbeidet med å innhente erfaring og utvikle kunnskap om drift av membrananlegg. Dette er grunnlaget for revisjon av NV rapport 160, som har resultert i ny veiledning for drift av membrananlegg (NF).

Willy Thelin
Seniorforsker, SINTEF

15:55

Ny veiledning—bruk av styrt infiltrasjon i vannforsyning
Hvor og når egner det seg å bruke kunstig (styrt) infiltrasjon i vannforsyning?  Hva må vurderes i forkant? Gjennomgang av anbefalinger og vurderinger i ny Norsk Vann rapport.

Bernt Olav Hilmo
Hydrogeolog, Asplan Viak

16:15

Sofaprat

16:25–16:35

Orientering om to ferske Norsk Vann produkter

– Sikring av sprinkleranlegg, vurdering av væskekategorier
– Tekniske løsninger for hygienisk sikring av drikkevannsbasseng

Kjetil Furuberg
Norsk Vann

19:30

Konferansemiddag

Parallell B—Ledningsnett

09:00

Registrering

Ledningsfornyelse og smarte løsninger

10:00

Velkommen

Møteleder

10:05

B – for VA-nett
Et strategisk verktøy for ledningsfornyelse

 

Stian Bruaset
PhD/Senior Business Developer, SINTEF

10:30

Separering, lettseparering og fremmedvannsreduksjon i Stavanger
• Fornyelse av ledningsnettet
• Separering og lettseparering
• Fremmedvannsreduksjon

Bjørn Z. Jacobsen
Seksjonssjef, Stavanger kommune

10:55

Aiwell Waters fullstrømsløsning i Solveien, et samarbeidprosjekt med Asker kommune
Erfaringer fra Asker kommune:
• Meget raskt og kostnadseffektivt ved at man gjenbruker eksisterende rør (NoDig)
• Kapasiteten kan lett dobles.
• Skånsomt for beboerne, veien stenges kun for montering av fullstrømsventilen(e)

Marius Guldbrandsen
Seniorplanlegger, Asker kommune

11:20

Sofaprat

11:30

Lunsj med utstillingsvandring

Samspill i VA-prosjekter

12:30

Verdien av samarbeid

Anette Kveldsvik Desjardins, Seniorrådgiver, Borghild T. Folkedal, Sivilingeniør, Martina B. Svedahl, VA-ingeniør, Asplan Viak

12:55

Samspill—hvor ligger gevinsten?
Våre oppgaver og utfordringer. Erfaringer med samspill. Vegen videre.

Gunnar Bjørnson
leder for prosjektutvikling, Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS

13:20

Sofaprat

13:30

Pause med utstillingsvandring

14:00

Lange pumpeledninger for avløp på land og sjø
Ny Norsk Vann rapport

 

Hans Vebjørn Kristoffersen,
Prosjektsjef , COWI

Resipientvurderinger

14:20

Resipientundersøkelser—hvordan arbeider vi med dette i Vannområde Oslo og Fagrådet for Indre Oslofjord?

Toril Giske
VAV, Oslo kommune

14:40

Krav om resipientvurderinger i utslippstillatelser

Hilde Sundt Skålevåg
Statsforvalteren i Oslo og Viken

15:00

Pause med utstillingsvandring

15:25

Vannkvalitet i resipientene—betydningen av biologisk og kjemisk kvalitet.
Hvordan hente ut informasjon fra VANN-nett? Hvordan bruke denne informasjonen?

TBD

15:55

Håndtering av forurenset overvann—betydning for vannforekomstene

TBD

16:15–16:35

Sofaprat

19:30

Konferansemiddag

PROGRAM FREDAG

Parallell A—Avløp

08:00

Registrering

08:25

Velkommen og praktiske opplysninger

Møteleder

Avløpsdirektivet

08:30

Avløpsdirektivet—siste nytt fra Brussel—hva kan vi vente oss?
Hvordan bør kommunene og renseanleggene forberede seg?

 

Arne Haarr og Elisabeth Lyngstad,
Norsk Vann

08:55

Oppfølging av avløpsdirektivet

Rita Vigdis Hansen
sjefsingeniør Miljødirektoratet

09:15

Sofaprat

09:30

Pause med utstillingsvandring

Nybygg—ombygging av renseanlegg

10:00

Nye Kongsberg renseanlegg—med nitrogenfjerning
Presentasjon av samspillsprosjektet.

Martin Hartmann Aasness, konst. kommunalsjef, Kongsberg kommune og Geir Lundberg, HAB Constructions

10:20

Sarpsborg renseanlegg—med nitrogenfjerning
Erfaringer og status for prosjektet med bygging av nitrogenfjerning, hvor det bl.a. er vektlagt energieffektivitet.

Stein Solheim Olsen
virksomhetsleder Sarpsborg kommune

10:40

MOVARs utbyggingsprosjekt—med nitrogenfjerning
Status for utbyggingsprosjektet

Kaj-Werner Grimen
sektorsjef MOVAR

11:00

Sofaprat

Rekruttering

11:10

traineeVANN—viktig synlighet for bedrift og vannbransje

Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann og Hans Holtbakk Thoresen, avdelingsleder Bærum kommune

11:30

Lunsj med utstillingsvandring

Nybygg—ombygging av renseanlegg—fortsetter

12:30

KonseptValgUtredning (KVU) avløpsstrategi Grenland—felles prosjekt for Bamble, Porsgrunn og Skien

Bjørnar Andersen
prosjektleder KVU, Porsgrunn kommune

12:50

FREVAR—nytt renseanlegg med nitrogenfjerning
Erfaringer fra samspill og status for prosjektet

 

Cristell Solberg
Driftssjef FREVAR KF

13:10

Sofaprat

13:30

Pause med utstillingsvandring

14:00

Bygging av mindre renseanlegg som erstatning av “mange små”
Hvilke utfordringer møter vi når vi skal samle avløpsvann og velge den beste plasseringen av renseanlegget?

Anita Karlsen
prosjektleder Bergen kommune

14:20

Utbygging av mindre renseanlegg for sekundærrensing langs kysten
Erfaringer fra pågående prosjekt

TBD

14:40

Sofaprat

15:00

Nye rapporter fra Norsk Vann: organiske miljøgifter i avløpsslam og mikroforurensninger i avløpsvann.
Resultater fra nye undersøkelser

Norsk Vann

15:30

Avslutning og hjemreise

Parallell B—Utfordringer og muligheter for vannbransjen

08:00

Registrering

08:25

Velkommen og praktiske opplysninger

Møteleder

Digitalisering og kunstig intelligens

08:30

01001011,01001001,01001001,01010110,01000001 (KI i VA).
Hva er en KI og språkmodell? Hvordan benytter Sola kommune, LLM språkmodellen til å effektivisere VA-arbeidet?

Muhammad Fadel Murad Kuj
Prosjektleder, Sola kommune

08:40

Tromsø kommunes erfaring ved bruk av maskinlæring på avløpspumpestasjoner
Maskinlæring basert på flo, vinterdrift, data, lekkasje og klima

Abhi Malla Moen
Planlegger, Tromsø kommune

09:00

Heldigital kommunikasjon styrker samarbeidet med VA-bransjen
Sikker overgang til heldigital kommunikasjon i VA-bransjen for økt effektivitet og strømlinjeforming. Erfaringer og fordeler ved digital saksbehandling, inkludert forutsigbarhet, forenkling av arbeidsdagen og klar ansvarsfordeling

Yvonne Hetlevik, Rådgiver, Sigmund Skibenes, Overingeniør, Bergen kommune

09:20

Sofaprat

09:30

Pause med utstillingsvandring

Modellbasert prosjektstyring

10:00

Erfaringer med modellbasert godkjenning og oppfølging av vann og avløp i et veiprosjekt
Erfaringer fra samarbeid og bruk av modell ved prosjektering, bygging og overtakelse av kommunalt ledningsanlegg i forbindelse med E18 Vestkorridoren, Lysaker til Ramstadsletta. Statens vegvesen som byggherre og Bærum kommune som ledningseier.

Bodil Nevjar Martinsen,
overingeniør, Bærum kommune

10:20

Erfaringer fra prosjektgjennomføring i Asker kommune
Erfaringer med å ta i bruk digitale hjelpemidler for gjennomføring av prosjekter. Hvordan skape en logisk sammenheng mellom prosjektstøtte-, kvalitet- og modellsystem i alle faser av et prosjekt?

Martin Stensland,
prosjektansvarlig, Asker kommune

10:40

Modellen—fra designverktøy, via arbeidsunderlag til varig dokumentasjon
Vannbransjen skal legge til rette for gode løsninger for både prosjektene og for den varige dokumentasjonen som i fremtiden skal hjelpe oss å forvalte VA-systemene. Dette er noen viktige utfordringer og noen av løsningene vi tror på.

Sindre Øystese,
fagspesialist-BIM-strateg Vann, Norconsult AS

11:05

Introduksjon til buildingSMART Norge (bSN)
Den norske bygg- og anleggsnærings fagnøytrale og ikke-kommersielle forening for åpenBIM. bSN er et nettverk av den førende ekspertise innen åpenBIM. De utvikler løsninger som skal senke terskel og risiko for å digital prosjektgjennomføring med åpne standarder.

Steen Sunesen ,
konstituert direktør, buildingSMART

11:15

Sofaprat

11:30

Lunsj med utstillingsvandring

Rekruttering

12:30

traineeVANN—viktig synlighet for bedrift og vannbransje

Ingrid Holøyen Skjærbakken, Norsk Vann og Hans Holtbakk Thoresen, avdelingsleder Bærum kommune

12:50

Sofaprat

13:00

Klimatilpasning
Hvordan kan vi få til en mer fremtidsrettet og bærekraftig overvannshåndtering i praksis?

Sigurd Semb Mikkelsen
VA-ingeniør, traineeVANN og Rambøll

13:30

Pause med utstillingsvandring

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser—Nye regler, gode erfaringer og muligheter fremover.

14:00

Innledning

Marie Sagen
Rådgiver, Norsk Vann

14:05

En innføring i reglene og DFØs veiledning om bestemmelsene som ble innført 1.1.24

Bjørn Kummeneje
Seniorrådgiver, DFØ

14:25

Gode erfaringer overordnet for Oslo kommune om klima og miljø i VA anleggsprosjekter

Synne Sidenius
Klima- og miljørådgiver, Oslo kommune

14:40

30% miljø – mer enn bare utslippsfrie anleggsplasser? Erfaringer fra Bergen Vann

Ingebjørg Røgelstad
juridisk rådgiver, Bergen Vann

14:50

Byggherrens ansvar for å nå mål om utslippsfri byggeplass i 2025

Nikola Rozek
Prosjektleder, Asker kommune

15:00

Sofaprat

15:30

Avslutning og hjemreise