6255 3030 post@norskvann.no

Nye krav ved godkjenning av minirenseanlegg

21. des, 2020 | Spredt avløp

Fra 01.01.2024 innføres nye krav i SINTEF Teknisk Godkjenning (TG) for minirenseanlegg. I hovedsak innebærer dette at det stilles krav til at innehaver av TG må dokumentere prosedyrer og rutiner for gjennomføring av service. Det innføres kontroll av at gjennomføringen av service foretas i tråd med de prosedyrene, og at systemet for service fungerer hensiktsmessig.

Bakgrunnen for endringene som nå innføres er at resultater fra tilsyn av minirenseanlegg over lang tid har vist at en stor andel av anleggene ikke fungerer tilfredsstillende, og således ikke oppfyller rensekravene. SINTEF tok i 2016 initiativ til å utrede hvorvidt godkjenningsordningen for minirenseanlegg kan endres slik at den på sikt kan bidra til å redusere andelen minirenseanlegg som ikke klarer rensekravene. Miljødirektoratet og Norsk Vann har bevilget til sammen 350 000 kroner til SINTEF for dette formålet. Arbeidet er ledet av Willy Røstum Thelin og har fokusert på i hvilken grad TG-ordningen gjennom nye krav kan bidra til å heve den generelle kvaliteten på service av minirenseanlegg. I 2017 ble det opprettet en arbeidsgruppe som i tillegg til SINTEF, bestod av Nina Alstad Rukke (Lier kommune) og Dag Erik Håvimb (Melhus kommune/ Powel f.o.m 2018) som representanter for lokal forurensningsmyndighet. Arbeidsgruppen har vært ansvarlig for forslag til endringer i TG-ordningen som har resultert i de nye kravene som nå er fastsatt. Underveis i prosessen har det vært vektlagt god dialog mot leverandører, fagmiljøer, forurensningsmyndigheter og interesseorganisasjoner. Innledningsvis i prosjektet ble det opprettet en referansegruppe bestående av Avløp Norge (og deres medlemmer), Nibio, NMBU, Cowi, Miljødirektoratet, Norsk Vann (og deres medlemmer), samt Arild Eikum. Referansegruppen har medvirket i to workshoper (i Lier i november 2017 og hos Biovac i januar 2020). Referansegruppen har også medvirket i til sammen tre høringsrunder. Dialogen med Avløp Norge har vært spesielt tett og en har gjennomført et mindre antall møter mellom arbeidsgruppen og Avløp Norge, i tillegg til ekstra høringsrunder.

Arbeidsgruppen er godt fornøyd med at en kom i mål med et bredt forankret og omforent forslag til endringer i godkjenningsordningen. De nye kravene som innføres innebærer at innehaver av TG påtar seg vesentlig større forpliktelser ved å tilby servicetjenester ovenfor huseier enn tilfellet er i dag. Kravet til dokumentasjon av egnet serviceapparat innebærer at innehaver av TG må etablere nødvendige systemer, prosedyrer og rutiner i den grad dette ikke allerede er på plass. Et slikt krav vil bidra til at planlegging, gjennomføring, avviksbehandling og rapportering utføres og dokumenteres hensiktsmessig og på samme måte fra gang til gang, uavhengig av hvem som utfører jobben. Sammen med bransjens fokus på heving av kompetansen til servicepersonell, forventes det at de nye kravene i TG-ordningen totalt sett vil bidra til å heve kvaliteten på servicetjenester, og at dette på sikt vil redusere andelen minirenseanlegg som ikke tilfredsstiller rensekravene.

Mer informasjon om de nye kravene finnes her.

gamle nyheter

Nyhetsarkivet

Nyhetskategorier

Relaterte nyhetssaker