6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

18. mar, 2022 | Rapporter, Vann

Norsk Vann rapport 268 «PFAS i råvann og drikkevann fra Norge» oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk.

Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble undersøkt. Noen av de deltagende vannverkene har hatt historiske aktiviteter i nedbørfeltet som kan medføre tilførsel av PFAS til råvannet, som brannøvingsfelt og industri som har benyttet PFAS i produksjonen, mens andre ble ansett å være «uberørte». Det ble målt noe PFOS i vannprøver fra alle vannverkene. Fra flere vannverk ble det også påvist andre PFAS, men verdiene var generelt svært lave. Alle råvannsprøvene og rentvannsprøvene fra alle vannverkene hadde konsentrasjoner langt under drikkevannsdirektivets grenseverdi på 100 ng/L for 20 PFAS.

Den europeiske myndigheten for mattrygghet, EFSA, fastsatte i 2020 en ny tålegrense for trygt ukentlig inntak av 4 ulike PFAS. Tålegrense er hva man kan få i seg gjennom hele livet uten å risikere helseskader. De fleste mennesker får i dag i seg mer PFAS enn tålegrensen fra maten vi spiser. I Danmark er det satt en egen grenseverdi for drikkevann på 2 ng/L for disse 4 PFAS, som gjenspeiler at inntaket fra drikkevann kan være omtrent 10 % av EFSAs tålegrense. Kartleggingen i prosjektet viste mindre enn 2 ng/L av disse 4 PFAS i alle drikkevannsprøvene, med unntak av kun en prøvedag fra ett vannverk.

Det ble gjennomført utvidet prøvetaking ved Vansjø vannverk som viste at vannbehandling med koagulering-partikkelseparasjon og aktivt kull vil kunne redusere PFAS nivåene noe. Omtrent 70 % renseeffekt ble oppnådd for PFOS, hvorav noe mer i koagulering-partikkelseparasjon enn i aktivt kull. Renseeffekten var lavere for de mer kortkjedede PFAS, og for disse var sannsynligvis renseeffekten høyest over aktivt kull. For de 20 PFAS som inngår i drikkevanndirektivet og de 4 som inngår i EFSAs risikovurdering var renseeffekten totalt omtrent 60 %.

Rapporten er skrevet av Merete Grung, Kine Bæk og Thomas Rundberget fra NIVA, Hans Jørgen Halvorsen fra MOVAR IKS og Ingun Tryland fra Norsk Vann.

Under kan du se video fra presentasjonen av rapporten under Norsk Vanns fagtreff:

 

Relaterte nyhetssaker

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

Status på kommunal vannforsyning – KOSTRA-tall for 2021

Statistisk sentralbyrå (SSB) har nå lagt fram KOSTRA-tallene for 2021 på kommunal vannforsyning. Tallene for avløpshåndteringen kommer 13. oktober. Rent drikkevann 83,3 prosent, eller nesten 4,6 millioner mennesker, er tilknyttet kommunal vannforsyning i Norge. Det...

les mer
Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Verdens vanndag

Verdens vanndag

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden.  Norge er et velsignet vannrikt land. Noen ganger blir det faktisk for mye av det gode, når regnet spruter ned i stadig villere byger. Men...

les mer