6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Ny veiledning for deg som skal utarbeide lokale forskrifter om avløp

1. mar, 2022 | Prosjekter, Rapporter

Hvis du vurderer å utarbeide eller oppdatere kommunale forskrifter om avløp har Norsk Vann en ny veiledning som du bør lese. Veiledning er laget spesielt for deg som er forurensningsmyndighet for utslipp fra avløpsanlegg eller utslipp av oljeholdig avløpsvann, deg som er tildelt myndighet for å stille krav og etablere søknadssystem for påslipp til kommunens ledninger fra virksomheter og deg som er kommunal myndighet for tømming av slam.

Norsk Vanns nye «Veiledning for å utarbeide kommunale forskrifter om avløp» gir generelle råd for hvordan du kan gå frem for å utarbeide lokale forskrifter. Den tar for seg de ulike forskriftshjemlene om avløp og gir konkrete eksempler på hvordan disse kan utformes og se ut. Veiledningen er digital med lenker til forskriftshjemler og nyttige hjelpemidler.

Det første du må gjøre er å stille spørsmålet: «Har min kommune behov for å regulere dette i forskriften?». Det virker kanskje åpenbart. Samtidig viser forskrifter som er publisert på lovdata at enkelte kommuner har hoppet over dette spørsmålet. Det er lett å tenke at hvis de flinke folka i nabokommunen har utarbeidet en forskrift, så må vi også gjøre det.

I tillegg må du selvfølgelig vite hva du er gitt myndighet til å regulere i forskrift. Mange kommuner har regulert forhold i forskrift som de bare er gitt myndighet til å fastsette i enkeltvedtak. I praksis gjelder dette mange forskrifter om utslipp fra mindre avløpsanlegg og av om utslipp av oljeholdig avløpsvann. Ved å fastsette krav i forskrift i stedet for individuelt overfor den enkelte søkeren, fratar kommunen innbyggerne deres rett etter forvaltningsloven til blant annet å motta forhåndsvarsel, få en individuell begrunnelse for kravene og adgang til å klage på vedtaket.

I veiledningens kapittel 2 kan du sette deg inn i hva en forskrift er. Du kan lese om når kommunen bør fastsette lokal forskrift i kapittel 5. Hvis behovet er å bestemme noe over innbyggerne kan forskrift være løsningen. Da må du imidlertid først finne ut av om kommunen har lov til å bestemme det du mener det er behov for, og om det i så fall må gjøres overfor hver enkelt eller om det kan gjøre i formen forskrift. Det kan du lese mer om i kapittel 3.

Veiledningen er skrevet av juridisk rådgiver Elin Riise i Norsk Vann med faglige innspill fra Helge Klevengen, Nordre Follo kommune, Stine Therese Bækkelund, Oslo kommune, Trude Hagen, Narvik Vann, Tone Haave Killingland, Sandnes kommune og Lars Jørgen Sørfonn, Bergen Vann. Norsk Vanns Gjertrud Eid har bidratt til å kvalitetssikre innholdet. Miljødirektoratet har også gitt faglige innspill til deler av arbeidet.

En videopresentasjon av rapporten kan sees her:

Relaterte nyhetssaker

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer
Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer
Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Gi innspill: Prioritering av prosjekter for 2022

Forslag til prioritering av 2022-prosjekter legges nå ut på høring for Norsk Vanns andelseiere. Høringsfrist for å komme med innspill til prosjektprioriteringen er 15.12.21. Nye prosjektforslag Det er kommet inn færre prosjektforslag enn «normalt» for 2021, men mange...

les mer