6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Hvordan sikre leveranse av helsemessig trygt drikkevann?

30. mar, 2022 | Ledningsnett, Rapporter

Når nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid gjør vannledningene trykkløse, kan det oppstå fare for å få forurensninger inn i ledningsnettet. Denne risikoen må vi minimere. Norsk Vann rapport 270 «Helsemessig sikker drift av vannledningsnettet – prosedyrer og anbefalinger» beskriver anbefalte rutiner for å ivareta helsemessig sikkerhet ved arbeid på distribusjonsnettet for drikkevann.

Rapporten anbefaler krav og prosedyrer med tilhørende veiledning, for bl.a.:

  • hygienetiltak i grøfta
  • vannavstengning
  • rengjøringstiltak som spyling og bruk av renseplugg
  • desinfisering
  • prøvetaking av drikkevann etter arbeider
  • varsling av abonnentene med eventuelt kokeråd

Alle rutinene er beregnet på å kunne kopieres ut fra dokumentet og tilpasses eget vannverk.

Tidligere gode anbefalinger i Norsk Vann rapport 161/2008 og VA/Miljø-bladene er kvalitetssikret, forbedret og systematisert, med sikte på framtidig publisering i Norsk Vanns Vannstandard. Det er utarbeidet tekstforslag for varsling av abonnenter, som er å finne på norskvann.no. Veiledningen gir generell informasjon om trykkløst nett og undertrykk, og beskriver proaktive tiltak på ledningsnettet med eksempler og erfaringer.

Målgruppen er primært driftspersonell og deres ledere. Trykkløssituasjonene har ulik karakter, hvor faren for forurensning varierer som følge av ulike grøfteforhold, utformingen av ledningsnettet og hendelsens varighet. Driftspersonell og deres ledere må skjønnsmessig vurdere forurensningsfaren og beslutte hvilke tiltak den enkelte situasjon påkrever. På et nasjonalt nivå peker anbefalingene i rapporten på en retning for hvordan man kan foreta vurderinger ved sine ledningsanlegg.

I Norge er det ulik praktisering av tiltak, kokeråd og varsling av abonnentene ved arbeid på vannledningsnettet. Teknologien gir stadig nye muligheter for varsling, og abonnentenes forventning om informasjon øker. Samtidig pågår flere aktuelle forskningsprosjekter innen fagfeltet, blant annet i regi av Folkehelseinstituttet (les gjerne mer om trykkløsstudien på fhi.no).

Kravene og veiledningen vil på sikt publiseres i Norsk Vanns Vannstandard, som gir anbefalinger til hvilke krav kommunen skal sette ved etablering og drift av ledningsanlegg. På den nye nettplattformen vil kravene, prosedyrene og veiledningen være gjenstand for utvikling, endringer og framtidige oppdateringer. Vi forventer her å oppnå en effektiv formidling til en bred målgruppe og bidra til måloppnåelse i bransjens kontinuerlige arbeide med å levere helsemessig trygt drikkevann.

Asplan Viak AS har vært rådgiver for prosjektet, hvor oppdragsleder Hans Jørgen Haugen og Fredrik Ording har ført veiledningen i pennen. Vi vil takke kontaktperson Marianne Steinberg i Folkehelseinstituttet, som sammen med styrings- og referansegruppen har bidratt med iherdig innsats og mange nyttige diskusjoner i løpet av prosjektarbeidet.

Under kan du se en presentasjon av rapporten fra Norsk Vanns fagtreff i mars.

Relaterte nyhetssaker

Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

les mer
Ny Norsk Vann rapport: Trykkstyring på vannledningsnettet

Ny Norsk Vann rapport: Trykkstyring på vannledningsnettet

Vi har nå ferdig Norsk Vann rapport 263 "Trykkoptimalisering på vannledningsnettet – beste praksis". Rapporten ser på hvordan man kan optimalisere trykket på vannledningsnettet for å redusere vannforbruk og vannlekkasjer, samt forlenge levetiden til rør og utstyr. Det...

les mer
Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

Trykkløsstudien – kartlegging av magesyke

En nasjonal studie, kalt Trykkløsstudien, har som mål å redusere risikoen for at innbyggere skal få forbigående magesyke, som følge av reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på drikkevannsledninger. Startskuddet for prosjektet går i disse dager, hvor 12 000 innbyggere får...

les mer
Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Norsk Vanns materialgruppe ønsker deg med på laget!

Vil du være med i Norsk Vanns faggruppe for materialer og materialbruk? Kanskje er du en av våre engasjerte medlemmer med kompetanse på ulike materialer og kjennskap til bruksområdene for ulike vann- og avløpsrør? Vi ønsker deg med på laget! Vi ønsker å komme i...

les mer
Stort potensial i hverdagsinnovasjon

Stort potensial i hverdagsinnovasjon

Å lykkes bedre med innovative anskaffelser er helt avgjørende for vannbransjens evne til å løse det enorme investeringsbehovet samfunnet står overfor for å sikre fortsatt rent vann i springen og forsvarlig renset avløpsvann. En ny Norsk Vann-rapport, utarbeidet i...

les mer
Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Iverksetting av lednings-registrerings-forskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lagt ut informasjon om iverksetting av plan-og bygningslovens § 2-3 og tilhørende forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og...

les mer