6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Hvordan sikre leveranse av helsemessig trygt drikkevann?

30. mar, 2022 | Ledningsnett, Rapporter

Når nødvendig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid gjør vannledningene trykkløse, kan det oppstå fare for å få forurensninger inn i ledningsnettet. Denne risikoen må vi minimere. Norsk Vann rapport 270 «Helsemessig sikker drift av vannledningsnettet – prosedyrer og anbefalinger» beskriver anbefalte rutiner for å ivareta helsemessig sikkerhet ved arbeid på distribusjonsnettet for drikkevann.

Rapporten anbefaler krav og prosedyrer med tilhørende veiledning, for bl.a.:

  • hygienetiltak i grøfta
  • vannavstengning
  • rengjøringstiltak som spyling og bruk av renseplugg
  • desinfisering
  • prøvetaking av drikkevann etter arbeider
  • varsling av abonnentene med eventuelt kokeråd

Alle rutinene er beregnet på å kunne kopieres ut fra dokumentet og tilpasses eget vannverk.

Tidligere gode anbefalinger i Norsk Vann rapport 161/2008 og VA/Miljø-bladene er kvalitetssikret, forbedret og systematisert, med sikte på framtidig publisering i Norsk Vanns Vannstandard. Det er utarbeidet tekstforslag for varsling av abonnenter, som er å finne på norskvann.no. Veiledningen gir generell informasjon om trykkløst nett og undertrykk, og beskriver proaktive tiltak på ledningsnettet med eksempler og erfaringer.

Målgruppen er primært driftspersonell og deres ledere. Trykkløssituasjonene har ulik karakter, hvor faren for forurensning varierer som følge av ulike grøfteforhold, utformingen av ledningsnettet og hendelsens varighet. Driftspersonell og deres ledere må skjønnsmessig vurdere forurensningsfaren og beslutte hvilke tiltak den enkelte situasjon påkrever. På et nasjonalt nivå peker anbefalingene i rapporten på en retning for hvordan man kan foreta vurderinger ved sine ledningsanlegg.

I Norge er det ulik praktisering av tiltak, kokeråd og varsling av abonnentene ved arbeid på vannledningsnettet. Teknologien gir stadig nye muligheter for varsling, og abonnentenes forventning om informasjon øker. Samtidig pågår flere aktuelle forskningsprosjekter innen fagfeltet, blant annet i regi av Folkehelseinstituttet (les gjerne mer om trykkløsstudien på fhi.no).

Kravene og veiledningen vil på sikt publiseres i Norsk Vanns Vannstandard, som gir anbefalinger til hvilke krav kommunen skal sette ved etablering og drift av ledningsanlegg. På den nye nettplattformen vil kravene, prosedyrene og veiledningen være gjenstand for utvikling, endringer og framtidige oppdateringer. Vi forventer her å oppnå en effektiv formidling til en bred målgruppe og bidra til måloppnåelse i bransjens kontinuerlige arbeide med å levere helsemessig trygt drikkevann.

Asplan Viak AS har vært rådgiver for prosjektet, hvor oppdragsleder Hans Jørgen Haugen og Fredrik Ording har ført veiledningen i pennen. Vi vil takke kontaktperson Marianne Steinberg i Folkehelseinstituttet, som sammen med styrings- og referansegruppen har bidratt med iherdig innsats og mange nyttige diskusjoner i løpet av prosjektarbeidet.

Under kan du se en presentasjon av rapporten fra Norsk Vanns fagtreff i mars.

Relaterte nyhetssaker

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer
Fagtreff 2022 vel gjennomført

Fagtreff 2022 vel gjennomført

I tre dager til ende har vannbransjen delt erfaringer og kunnskap med hverandre i regi av Norsk Vanns årlige fagtreff. Programmet har tatt for seg dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som bransjen må ha kjennskap til og kunne håndtere i tiden som kommer.  En...

les mer
Ny medarbeider i Norsk Vann

Ny medarbeider i Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Elisabeth Lyngstad velkommen som ny medarbeider i Norsk Vann. Hun vil i hovedsak arbeide innenfor avløpsbehandling og transportsystemer for vann og avløp. Elisabeth kommer fra en stilling i COWI, og har 20 års erfaring som rådgiver innen VA...

les mer