6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Forurensninger i overvann fra urbane flater – vannmiljømål og rensetiltak

2. feb, 2022 | Miljø, Overvann, Rapporter

Vannkvaliteten i byenes bekker, elver, innsjøer og kystvann er påvirket av mange forurensningskilder. Denne rapporten omhandler forurensninger i overvann som tilføres vannforekomstene via overvannsledninger eller åpne overvannsanlegg fra urbane flater. Rapporten finner du her. 

Rapporten gir en oversikt over stoffer i urbant overvann som kan ha forurensende virkning på en vannresipient, og hvor konsentrasjonen av stoffene kan være høyere enn miljøkvalitetsstandardene (grenseverdiene) i vannforskriften. Det presenteres en enkel metodikk for beregning av i hvilken grad lokal resipient vil påvirkes av overvannsutslipp. Metodikken baseres på forventede konsentrasjonstall/sjablongverdier for mengden forurensning i urbant overvann, resipientens tilstand og fortynningsgrad i resipienten. Verktøyet kan være til hjelp for å vurdere behovet for forurensningsbegrensende tiltak i konkrete arealsaker. Rapporten inneholder et omfattende kapittel der forventet renseeffekt og arealbehov for aktuelle rensetiltak presenteres.

Et mål med rapporten er å skape mer bevissthet rundt overvannets betydning for forurensning av lokale vannforekomster, slik at dette tas hensyn til i arealplanleggingen. Hvordan et areal disponeres har vesentlig betydning både for hvilke rensebehov som oppstår, og hvilke arealer som kan være tilgjengelige for eventuelle renseløsninger. For å begrense de årlige forurensningstilførslene som følger med overvann til resipient vil det være mest effektivt å rense de små regnhendelsene godt, samtidig som den gjennomsnittlige renseeffekten for overvannsavrenningen på årsbasis oppfyller miljøkvalitetsstandarden for god tilstand i resipienten. Mange kommuner har i dag innarbeidet praksis for å kreve fordrøyning for nye utbyggingstiltak, og rapporten belyser hvordan ulike tiltaksløsninger kan oppfylle fordrøyningskrav og bidra til god rensing i en og samme løsning.

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer
EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau vil ha forbud mot PFAS

EurEau mener det bør innføres et forbud mot PFAS i alle produkter så raskt som mulig for å unngå at disse kjemiske stoffene fører til ytterligere skader vannkretsløpet. PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) er en stor gruppe fluorholdige stoffer som inngår i...

les mer