6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Forurensninger i overvann fra urbane flater – vannmiljømål og rensetiltak

2. feb, 2022 | Miljø, Overvann, Rapporter

Vannkvaliteten i byenes bekker, elver, innsjøer og kystvann er påvirket av mange forurensningskilder. Denne rapporten omhandler forurensninger i overvann som tilføres vannforekomstene via overvannsledninger eller åpne overvannsanlegg fra urbane flater. Rapporten finner du her. 

Rapporten gir en oversikt over stoffer i urbant overvann som kan ha forurensende virkning på en vannresipient, og hvor konsentrasjonen av stoffene kan være høyere enn miljøkvalitetsstandardene (grenseverdiene) i vannforskriften. Det presenteres en enkel metodikk for beregning av i hvilken grad lokal resipient vil påvirkes av overvannsutslipp. Metodikken baseres på forventede konsentrasjonstall/sjablongverdier for mengden forurensning i urbant overvann, resipientens tilstand og fortynningsgrad i resipienten. Verktøyet kan være til hjelp for å vurdere behovet for forurensningsbegrensende tiltak i konkrete arealsaker. Rapporten inneholder et omfattende kapittel der forventet renseeffekt og arealbehov for aktuelle rensetiltak presenteres.

Et mål med rapporten er å skape mer bevissthet rundt overvannets betydning for forurensning av lokale vannforekomster, slik at dette tas hensyn til i arealplanleggingen. Hvordan et areal disponeres har vesentlig betydning både for hvilke rensebehov som oppstår, og hvilke arealer som kan være tilgjengelige for eventuelle renseløsninger. For å begrense de årlige forurensningstilførslene som følger med overvann til resipient vil det være mest effektivt å rense de små regnhendelsene godt, samtidig som den gjennomsnittlige renseeffekten for overvannsavrenningen på årsbasis oppfyller miljøkvalitetsstandarden for god tilstand i resipienten. Mange kommuner har i dag innarbeidet praksis for å kreve fordrøyning for nye utbyggingstiltak, og rapporten belyser hvordan ulike tiltaksløsninger kan oppfylle fordrøyningskrav og bidra til god rensing i en og samme løsning.

Relaterte nyhetssaker

Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer
Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer