6255 3030 post@norskvann.no

Ny rapport: Bergsprengte drikkevannsmagasin – hvordan vurdere risiko?

6. mar, 2022 | Ledningsnett, Prosjekter, Rapporter

Hvordan skal drikkevannsmagasiner i fjell vurderes og håndteres? Ny Norsk Vann rapport 269 «Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin» har sett nærmere på disse problemstillingene, og gir et godt grunnlag for vurdering av risiko i egne anlegg.

I Norge har vi tradisjon for å benytte bergsprengte drikkevannsmagasiner. Utfra forarbeidene til Norsk Vann rapport 269 «Risikovurdering av bergsprengte drikkevannsmagasin», antas at over en million mennesker i Norge mottar drikkevann fra slike berganlegg. Innlekking fra omkringliggende berg vil forekomme i større eller mindre grad, og utgjør en risiko for tilførsel av forurensning til det ferdig behandlede vannet. Dette ble synligjort ved Askøy hendelsen.

Erkjennelse av risiko er en forutsetning for å kunne forebygge, redusere og håndtere den. Det innebærer mer enn å observere at risikoen finnes. Det krever også at man vurderer hvilke konsekvenser den kan få, og hvordan den bør håndteres. Fraværet av risikoerkjennelse kan føre til at man unnlater å gjennomføre tiltak som burde ha vært gjennomført.

Teksten er hentet fra Stortingsmelding 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet. Etter Askøy-hendelsen har det med rette vært stor oppmerksomhet knyttet til bergsprengte drikkevannsmagasiner. Målsettingen med prosjektet har vært å gi anleggseierne et grunnlag for å vurdere risiko for forurensning av drikkevannet i sine anlegg, og beskrive forebyggende og avbøtende tiltak. Det er nå viktig at alle vannverk som har slike anlegg, vurderer og erkjenner risikoen ved anleggene, og utfra dette gjør nødvendige tiltak.

Ledningsnettet på distribusjonssiden er ved normale driftsforhold under trykk. Dette gir en barriereeffekt mot forurensninger fra omkringliggende masser. Drikkevannsmagasin i berg er ikke trykksatt, de har fritt vannspeil og fremmedvann lekker inn i varierende grad fra sprekker i overdekningen. Drikkevannsmagasin i berg skiller seg derfor vesentlig ut fra andre installasjoner på distribusjonssiden. Egenskapene til berganlegg gjør det er naturlig å benytte samme metodikk som ved beskyttelse av grunnvannsbrønner i fjell når risiko skal vurderes og beskyttelsestiltak fastsettes. Dette er helt andre vurderinger og tiltak enn man normalt benytter for andre deler av distribusjonssystemet. Eksempelvis vil beskyttelsessoner på overflaten være ett viktig tiltak.

Denne rapporten gir vannverkseiere med ansvar for drikkevannsmagasin i berg en faglig veiledning for å foreta en vurdering av egne magasin, avdekke ev. mangler og forbedringspunkt, samt å kunne vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å bedre sikkerheten

Rapporten anbefaler at det ikke bygges nye bergsprengte drikkevannsmagasiner, med mindre det gjøres tiltak som sikrer tilstrekkelig kontroll på vannkvaliteten i og ut fra anlegget.

Norconsult har vært rådgiver for prosjektet med Anne-Marie Bomo som prosjektansvarlig. Rapporten er ført i pennen av Mathias H. Kleppen, Anne-Marie Bomo, Frida Celius Kalheim, Jørn Harald S. Andersen, Nicole Ragvin og Lars Været. I tillegg har Roger Järnstedt, Ancistrus og Dr. Ing. Einar Broch gitt nyttige innspill til rapporten, og mange vannverkseiere har medvirket til erfaringsinnhentingen i prosjektet gjennom spørreundersøkelsen og samtaler.

Vi vil også takke deltagere i styrings- og referansegruppen for iherdig innsats og mange nyttige diskusjoner.

 

Relaterte nyhetssaker

Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer
Ny medarbeider i Norsk Vann

Ny medarbeider i Norsk Vann

Vi har gleden av å ønske Elisabeth Lyngstad velkommen som ny medarbeider i Norsk Vann. Hun vil i hovedsak arbeide innenfor avløpsbehandling og transportsystemer for vann og avløp. Elisabeth kommer fra en stilling i COWI, og har 20 års erfaring som rådgiver innen VA...

les mer
Drikkevannsledninger av asbest

Drikkevannsledninger av asbest

Det har vært en betydelig utskifting av asbestsementrør i Norge siste 4 år, og andelen reduseres stadig. En ny litteraturgjennomgang viser ingen klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Rørene...

les mer
Prosjektforslag for 2022

Prosjektforslag for 2022

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2022, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2021. Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med...

les mer
Ny Norsk Vann rapport: Trykkstyring på vannledningsnettet

Ny Norsk Vann rapport: Trykkstyring på vannledningsnettet

Vi har nå ferdig Norsk Vann rapport 263 "Trykkoptimalisering på vannledningsnettet – beste praksis". Rapporten ser på hvordan man kan optimalisere trykket på vannledningsnettet for å redusere vannforbruk og vannlekkasjer, samt forlenge levetiden til rør og utstyr. Det...

les mer