6255 3030 post@norskvann.no

Ny Norsk Vann rapport: Alternativ til akkreditert prøvetaking

1. okt, 2021 | Prosjekter, Rapporter

Norsk Vann har gjennomført et prosjekt hvor det er vurdert ulike modeller som kan være et alternativ til akkreditert prøvetaking. Resultatet er Norsk Vann rapport 264 – Alternativ til akkreditert prøvetaking.

Målet er å beskrive et system som tilfredsstiller kravet i forurensningsforskriften (§14-11), er mindre omfattende og rigid enn akkreditert prøvetaking og samtidig opprettholder det kvalitetsløftet som akkreditert prøvetaking har bidratt til i avløpsbransjen.

Fra 1.1.2007 kom det nytt regelverk på avløpsområdet. Fra 1.1.2009 ble kravet om akkreditert prøvetaking eller et tilsvarende kvalitetssikringssystem gjeldende. Det har vært delte meninger i avløpsbransjen om det er riktig å bruke så mye ressurser på prøvetaking når det ikke er tilsvarende krav for renseprosessen for øvrig. Til nå har det ikke vært utredet noe alternativt system. Mange ønsker et «tilsvarende kvalitetssikringssystem» som ville gi avløpsverkene en valgmulighet. Et delmål i prosjektet er å komme fram til et system som også kan benyttes på mindre anlegg som i dag ikke har krav til akkreditert prøvetaking, dvs. anlegg omfattet av kapittel 13 i forskriften.

For at en alternativ løsning skal kunne anses som «godkjent» av en kvalifisert nøytral instans, må det være noen som er ansvarlig for kravdokumentene i systemet. Dokumentene må beskrive hvilke krav som må oppfylles for at anlegget skal ha en representativ prøvetaking. Her anses det som naturlig at det må være Norsk Vann som bransjeorganisasjon som tar denne rollen og utarbeider en «Bransjenorm representativ prøvetaking». Denne bransjenormens krav og rutiner er langt på vei beskrevet i denne rapporten, samt forslag til maler.

Prøvetakingen på anlegget i et alternativt system kan utføres på to måter:

  • Anlegget inkluderer prøvetaking i sitt internkontrollsystem. Da er det anlegget selv som utarbeider og iverksetter rutiner, får gjennomført nødvendige kontroller og valideringer, samt følger opp hele prøvetakingsforløpet som en del av sin internkontroll.
  • Anlegget kjøper tjenesten av en prøvetakingsorganisasjon. Da er det prøvetakingsorganisasjonen som eier systemet, dvs. som har utarbeidet rutinene, gjennomfører nødvendige kontroller og valideringer, og følger opp at prøvetakingen på anlegget utføres på en tilfredsstillende måte iht. systemet. Det er fortsatt anleggseier som er ansvarlig for prøvetakingen og utfører denne, men de kjøper et system og oppfølging av dette fra en prøvetakingsorganisasjon.

I det alternative systemet vil det være behov for tredjepartskontroll utført av kontrollører med kompetanse til oppgaven. Det anbefales at krav til kompetanse for tredjepartskontrollører fastsettes som en del av «Bransjenorm representativ prøvetaking», og at det benyttes egenerklæringsskjema for dokumentasjon av denne. Dette skjemaet fylles ut av kontrollør og skal følge som et vedlegg til kontrollrapporten. Det er utarbeidet forslag til et slik egenerklæringsskjema som vedlegg til rapporten.

I et nytt system anbefales at Norsk Vann tar ansvar for å utarbeide en «Bransjenorm for representativ prøvetaking» som inneholder:

  • Kravdokumenter inkludert sjekklister og maler
  • Krav til kompetanse hos tredjepartskontrollør
  • Egenerklæringsskjema for dokumentasjon av denne kompetansen

Det anbefales også at statsforvalteren involveres mer som tilsynsmyndighet og øker fokus på prøvetakingen i forbindelse med tilsyn.

Prosjektrapporten finner du nå i VANNbokhandelen. Den må så behandles i Norsk Vanns styrende organer som må ta stilling til om Norsk Vann skal påta seg det arbeid og ansvar som rapporten foreslår.

På bildet: Emma Peistorpet er student ved NMBU og var sommervikar på Hias IKS. Her demonstrerer hun prøvetaking på avløpsrenseanlegget.
Foto: Hias IKS

Relaterte nyhetssaker

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Ny rapport: PFAS i råvann og drikkevann fra Norge

Norsk Vann rapport 268 "PFAS i råvann og drikkevann fra Norge" oppsummerer resultater fra en kartlegging av per- og polyfluor-alkylstoffer (PFAS) i råvann og drikkevann fra norske vannverk. Drikkevann fra totalt 20 ulike drikkevannskilder (innsjøer, elv) ble...

les mer
Vedtatte prosjekter 2022

Vedtatte prosjekter 2022

Styret i Norsk Vann har sluttført prioriteringsprosessen og vedtatt hvilke prosjekter som skal startes opp i 2022. Ved prioriteringen er det lagt vekt på hvordan prosjektbeskrivelsene innfrir et sett prioriteringskriterier samt om forslagene bygger opp under viktige...

les mer