6255 3030 post@norskvann.no

Nettverk for avløpsrensing – arbeidsgrupper er i gang

14. okt, 2020 | Avløp, Renseanlegg

Norsk Vanns prosjekt for avløpsrensing ruller videre, og i løpet av denne og kommende uke avholdes de første møtene i de fire arbeidsgruppene som er opprettet. Det er fortsatt mulig å bli med!

Nettverksprosjektet kommer som et resultat av myndighetenes kraftige skjerping av praksis på avløpsområdet, der beskjeden til landets kommuner er klar: forurensningsforskriftens krav til primær- og sekundærrensing gjelder, og utslippstillatelsene som er gitt av fylkesmannen skal overholdes.

Mange kommuner må dermed i gang med å kartlegge status for sitt ledningsnett, overløp, renseanlegg, for deretter å planlegge og gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å etterkomme kravene. For mange vil det også bety å prosjektere og bygge nye rensetrinn eller behandlingsanlegg.

Det er med andre ord et svært omfattende arbeid som venter landets kommuner og avløpsselskaper.

Nettverksprosjektet er et tilbud til Norsk Vanns medlemmer, der målet er å gi hjelp og støtte til de som har utfordringer med å innfri utslippstillatelsene innen 2027.

Nettverksprosjektet åpner samtidig store muligheter for samarbeid, samspill og rasjonelle prosesser ved planlegging og anskaffelse. På denne måten vil en sikre en mer effektiv utnyttelse av knappe avløpsfaglige ressurser i hele verdikjeden, noe som også vil gi bedre kvalitet og et bedre beslutnings- og anskaffelsesgrunnlag. En vil også søke å utnytte potensialet for teknologiutvikling og innovasjon.

Et eget tema for nettverket vil dessuten være å bidra til en god og konstruktiv dialog med fylkesmannen, for å sikre gode prosesser ved søknad om nye utslippstillatelser.

Følgende arbeidsgrupper er opprettet:

  • Arbeidsgruppe for ombygging og etablering av nye renseanlegg
  • Arbeidsgruppe for optimalisering av eksisterende renseanlegg
  • Arbeidsgruppe for utslippstillatelser
  • Arbeidsgruppe for fremmedvann

Med hovedvekten på oppfyllelse av rensekravene gjelder tilbudet i denne omgang ikke for leverandører og rådgivere. Disse kan likevel bli invitert inn i nettverket undervegs.

Det er fortsatt mulig å bli med i nettverksprosjektet og arbeidsgruppene. Møtene foregår primært virtuelt, men det kan også være aktuelt med noen fysiske møter hos medlemmer. Interesserte kan kontakte Arne Haarr.

Relaterte nyhetssaker

Nettverksgrupper i Norsk Vann

Nettverksgrupper i Norsk Vann

Norsk Vann ønsker å fortsette med nettverksgrupper innen avløp. Målet med nettverksgruppene er å etablere et kontaktnett mellom personell i de forskjellige anleggene/kommunene som jobber med de samme problemstillingene, samt ha en møteplass for utveksling av...

les mer
Forurenset overvann i byer

Forurenset overvann i byer

Vannspeil, bekker, elver og bynære strender er med på å skape trivsel i byene våre. Men vannkvaliteten i våre urbane vannforekomster kan være så som så. Hvordan byens overvann håndteres har mye å si for den lokale vannkvaliteten. Det er i dag et mål at overvann, som...

les mer