6255 3030 post@norskvann.no

Nettverk for avløpsrensing – arbeidsgrupper er i gang

14. okt, 2020 | Avløp, Renseanlegg

Norsk Vanns prosjekt for avløpsrensing ruller videre, og i løpet av denne og kommende uke avholdes de første møtene i de fire arbeidsgruppene som er opprettet. Det er fortsatt mulig å bli med!

Nettverksprosjektet kommer som et resultat av myndighetenes kraftige skjerping av praksis på avløpsområdet, der beskjeden til landets kommuner er klar: forurensningsforskriftens krav til primær- og sekundærrensing gjelder, og utslippstillatelsene som er gitt av fylkesmannen skal overholdes.

Mange kommuner må dermed i gang med å kartlegge status for sitt ledningsnett, overløp, renseanlegg, for deretter å planlegge og gjennomføre de tiltakene som er nødvendige for å etterkomme kravene. For mange vil det også bety å prosjektere og bygge nye rensetrinn eller behandlingsanlegg.

Det er med andre ord et svært omfattende arbeid som venter landets kommuner og avløpsselskaper.

Nettverksprosjektet er et tilbud til Norsk Vanns medlemmer, der målet er å gi hjelp og støtte til de som har utfordringer med å innfri utslippstillatelsene innen 2027.

Nettverksprosjektet åpner samtidig store muligheter for samarbeid, samspill og rasjonelle prosesser ved planlegging og anskaffelse. På denne måten vil en sikre en mer effektiv utnyttelse av knappe avløpsfaglige ressurser i hele verdikjeden, noe som også vil gi bedre kvalitet og et bedre beslutnings- og anskaffelsesgrunnlag. En vil også søke å utnytte potensialet for teknologiutvikling og innovasjon.

Et eget tema for nettverket vil dessuten være å bidra til en god og konstruktiv dialog med fylkesmannen, for å sikre gode prosesser ved søknad om nye utslippstillatelser.

Følgende arbeidsgrupper er opprettet:

  • Arbeidsgruppe for ombygging og etablering av nye renseanlegg
  • Arbeidsgruppe for optimalisering av eksisterende renseanlegg
  • Arbeidsgruppe for utslippstillatelser
  • Arbeidsgruppe for fremmedvann

Med hovedvekten på oppfyllelse av rensekravene gjelder tilbudet i denne omgang ikke for leverandører og rådgivere. Disse kan likevel bli invitert inn i nettverket undervegs.

Det er fortsatt mulig å bli med i nettverksprosjektet og arbeidsgruppene. Møtene foregår primært virtuelt, men det kan også være aktuelt med noen fysiske møter hos medlemmer. Interesserte kan kontakte Arne Haarr.

Relaterte nyhetssaker

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulære løsninger i avløpssektoren

Sirkulær økonomi står høyt på agendaen både i EU og i Norge. Regjeringen la i juni 2021 frem «Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi», der bl.a. giftfrie sirkulære kretsløp er omtalt. Det samme er en utredning om å øke gjenvinningen av fosfor, inkludert et...

les mer
Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Landsomfattende tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet og statsforvalterne gjennomfører i disse dager en større tilsynsaksjon rettet mot kommunenes avløpsanlegg i tettbygde strøk. – I tilsynet vil vi både se om kommunene oppfyller dagens krav og om de vil kunne oppfylle dem også i framtiden. Kommuner som...

les mer
Mengder av forsøpling i norske renseanlegg

Mengder av forsøpling i norske renseanlegg

På bildet: Store mengder søppel i avløpssystemet skaper problemer for både renseanleggene og naturen. Foto: Mepex Norske renseanlegg belastes med store mengder søppel hvert år, og nå har Handelens Miljøfond muliggjort studier som har gitt ny og viktig kunnskap om...

les mer
Ny tilsynsaksjon på avløpsområdet

Ny tilsynsaksjon på avløpsområdet

Miljødirektoratet vil, sammen med statsforvalteren, gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot kommunale avløpsanlegg i uke 33-39.     Tema for årets aksjon vil være kommunenes og IKS-enes overordnete styring og planlegging av avløpsområdet regulert etter...

les mer
Hva kaster folk egentlig i toalettet?

Hva kaster folk egentlig i toalettet?

Bilde: Illustrasjonsbilde fra Hold Norge Rent sin Æsj-kampanje Driftsteknikere og operatører ved renseanlegg og på ledningsnettet landet over kan skrive under på at det ikke bare er bæsj, tiss og dopapir som havner i toalettet. Men hva slags søppel kastes egentlig i...

les mer
For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

For lite kunnskap om antimikrobiell resistens

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) foreslår å opprette nytt overvåkingsprogram for resistente bakterier i avløpsvann og slam i Norge. De har på bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet vurdert om resistente bakterier og rester av antimikrobielle midler i...

les mer