A225b - Sjekklister for trykkavløp

r225b_forside
Gratis

Rapportnummer: 225b/2019

Utgivelse: Mars 2019

Forfatter: Kjersti Tau Strand og Geir Henning Hansen, Asplan Viak

Ønske om og behov for sjekklister kom som innspill i prosessen med utarbeiding av Norsk Vann rapport 225 (2017) Trykkavløp i spredtbygde og urbane strøk. Sjekklistene er ment å være et verktøy i planlegging av trykkavløpssystem for å gjøre innledende vurderinger av om metoden er aktuell for konkrete prosjekt, avdekke og systematisere problemstillinger knyttet til etablering, drift og vedlikehold, grensesnitt mellom privat og offentlig eierskap, tekniske utfordringer og muligheter, hvordan trykkavløp skal vurderes opp mot andre løsninger, fleksibilitet ved utvidelser og endringer i et område.

Web Analytics