Sikkerhet og beredskap

Nyere veiledninger og materiell knyttet til ROS og beredskap finnes på egne prosjektsider. Ta en titt der også!

 

Innbyggere i Norge tar det som en selvfølge at når man skrur på vannkranen, kommer det rent drikkevann. Dessverre finnes det ubegrenset antall ulykker, kriser, trusler og naturfenomen som kan påvirke vannforsyningen. Et vannverk må være i stand til både å vurdere og håndtere disse.

Noen situasjoner hvor sikkerhet og beredskap ved vannforsyningen blir satt på prøve: Flom, tørke, brann, strømsvikt, forurensning.

Den som har ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for nødvendige beredskaps-forberedelser. Den som fører tilsyn med en virksomhet, må også føre tilsyn med virksomhetens beredskap. Drikkevannsforskriften krever at vannverket har en beredskapsplan som gjør det i stand til å håndtere uønskede hendelser. Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide beredskapsplaner for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer.

Sikkerhet: tilstrekkelige tiltak for å sikre at det ikke går galt, redusering av risiko.
Beredskap: kunne håndtere situasjonen når det går galt, redusere skaden.

Begrepet risiko er definert i norsk standard 5814 som et uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for- og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Regelverket som omfatter vannforsyningen er i stor grad rettet mot forebyggende tiltak og avviksbehandling. Å minimalisere vannforsyningssystemets sårbarhet er spesielt viktig ved prosjektering, vedlikehold og ombygging samt ved driftsovervåking.

Enkelte uønskede hendelser kan ramme mange sektorer samtidig. Eksempel på dette er ekstremvær, pandemi, trusselsituasjoner eller krigslignende tilstander. Årlige samordningsmøter bør gjennomføres med de aktørene vannverkets beredskap er avhengig av for å ivareta grunnleggende sikkerhetsnivå, forvalte avtaler om bistand og øvelser.
 

 Generator hvis strømsvikt skulle oppstå, Oset vannrenseanlegg. 
 

ROS-analyser
Risiko og sårbarhetsanalyser kartlegger systematisk risiko og sårbarhet, og benyttes som et beslutningsverktøy for iverksetting av forebyggende tiltak innenfor gitte økonomiske rammer, og til å kartlegge beredskapsbehovet. Plan- og bygningsloven og sivilbeskyttelsesloven stiller begge krav til kommunene om ROS-analyser.

Les mer om ROS-analyser i denne rapporten.

Egen arbeidsgruppe NV
Norsk Vann har en arbeidsgruppe for beredskap i vannforsyningen som skal:

- Utarbeide et forslag til finansiering og organisering av en nasjonal krisestøtteenhet, inkludert en beskrivelse av hvilke støttefunksjoner enheten skal dekke, gjennom en prosess hvor forslaget forankres i vannforsyningssektoren.

- Gjennomgå veiledningsmateriell og rammebetingelser innen beredskap knyttet til vannforsyning for å tilrettelegge for beredskapsarbeidet lokalt, herunder fremme forslag til forbedringer, prosjekter, eventuelt klarere ansvarsfordeling og videre arbeid.

Sentral rapport

- Veiledning i beredskapsplanlegging for vannverk (NV C-rapport)

Pågående prosjekter

- Sikkerhetsstrategi for norsk VA-sektor
- Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer VA

Andre kunnskapskilder

- Matilsynet
- Vedlegg C4 i mattilsynets veiledning
- VA-Miljøblader

  • 86 Fareindentifikasjon
  • 87 Vannforsynings ROS
  • 88 Beredskapsanalyse & utvikling av beredskapsplan
  • 89 Drift av beredskap

- DSB 
- Fylkesmannen
- Norsk Standard 5814
- Dokumentasjon fra fagtreffuken 2012, beredskap i vannforsyningen

Utskrift

Web Analytics