Klimatilpasning og planlegging

 

Vann- og avløpssektoren står overfor store utfordringer med å tilpasse seg et endret klima. Hyppigere og kraftigere styrtregn setter kapasiteten i avløpsnettet på prøve, og fører også til økt forurensing av vannkildene. Det forventes høyere gjennomsnittstemperaturer, mer styrtregn med påfølgende oversvømmelser/flomhendelser og stigende havnivå. Vannbransjen må derfor planlegge mer robuste systemer som kan takle forventede klimaendringer.

En følge av klimaendringene er flere vannskader. Overfylte avløpsledninger kan føre til  at avløpsvann kommer opp av sluket hos huseierne. På den annen side kan store mengder vann på overflaten trenge inn i bygningene fra terrenget. Vannskader er både kostbart og skaper mye ubehag for huseierne.

For vannverkene vil økt forurensing av vannkildene som følge av klimaendringene kunne føre til større behov for rensing av råvannet.

I Stortingsmelding om klimatilpasning i Norge, Meld. St. 33 (2012-2013), beskrives utfordringene som vann- og avløpssektoren står overfor. Regjeringen ga i meldingen uttrykk for at den vil nedsette et offentlig utredningsutvalg (lovutvalg) som skal vurdere det gjeldende regelverket for håndtering av overvann og komme med forslag til forbedringer.

Klimatilpasning og utfordringer for vannforsyning.

Utfordringer for avløp.

 

Eksempel på håndtering av overvann. (Foto: Christen Ræstad) 

 

Felles kunnskapskilder:

- Lærebok, VA-teknikk, Norsk Vann
- ABC Vannforsyning

Rapporter klimatilpasning:

Finner du her.

- B14: Klimatilpasningstiltak i VA-sektoren – forprosjekt.
- 162/2008: Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering.

Rapporter planlegging:

- 190, Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer.

Pågående prosjekter:

- Sikring av kvalitet på ledningsanlegg (planlegging og gjennomføring av VA-anlegg) 
- Veiledning for planlegging og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg.

Del 1 - Veiledning for planlegging av vannbehandlingsanlegg og valg av renseprosesser.
Del 2 - Veiledning for dimensjonering av vannbehandlingsanlegg.

- Planlegging av åpne flomveier gjennom byer
- Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

Andre kunnskapskilder

- VA-Miljøblad: 17, Prosedyre for valg av vannbehandling.

Noe av Norsk Vanns påvirkningsarbeid:

Les mer om NV's interessearbeid.

- Innspill til MDs arbeid med stortingsmeldingen
- Brev til Solhjell fra fire organisasjoner
- Innspill til Stortingets sluttbehandling
- Oppfordring til forsikringsbransjen om bedret vannskadestatistikk

Nettsteder m.m.

- www.klimatilpasning.no
- Stortingsmelding om klimatilpasning i Norge, Meld. St. 33 (2012-2013)
- Virus i drikkevannet, VISK
- Svenskt Vatten sine sider om klima og drikkevann
- DANVA sine sider om klimatilpasning
- Nyttige lenker om klimainformasjon og forskning

- Sikre drikkevannskvaliteten mot økt press og mulig forverring av vannkvalitet i drikkevannskildene, samt tilpasse vannbehandlingen og transport til nye forhold og krav. Risikoen for forringet drikkevannskvalitet påvirkes av nedbørsforhold og temperatur, og vil derfor kunne øke i et endret fremtidig klima. Tørke kan påvirke leveringssikkerheten i enkelte områder sommerstid.

- Økt risiko for forurensing av drikkevann ved distribusjon. Ved kraftig nedbør og snøsmelting kan drikkevannsledninger være omgitt av forurenset vann, noe som gir fare for innsug av patogener ved trykkløst nett.

- Ekstremværsituasjoner som gir store skader på infrastruktur eller store påslipp av uønskede stoffer kan gi langvarig forringelse av vannkvaliteten og økt behov for reservevannforsyning.

- Små vassdrag blir store og truer bebyggelse med flom, mer nedbør kan føre til mer erosjon og skred.

Utfordringer for avløp

- Ekstremværsituasjoner som gir store skader på infrastruktur.

- Økning i havnivå vil i enkelte avløpsnett senke den hydrauliske kapasiteten, og kan gi ytterligere økte flomskader og overløpsutslipp. Mer vind mot land fører til mer stormflo som gir enda en økning i havnivået langs kysten.

- Små vassdrag blir store og truer bebyggelse med flom, mer nedbør kan føre til mer erosjon og skred.

- Mange avløps- og overvannssystemer i byer og tettsteder er ikke dimensjonert for å ta unna de ekstra nedbørsmengdene. Når rørsystemet ikke kan ta imot mer, finner vannet en egen vei på overflaten. Økt fortetting og nye utbyggingsområder i byer kan skape økende problemer, da de fleste medfører mer tette flater.
 

 

Arbeidsgruppen Klimatilpasning og overvann

Norsk Vanns arbeidsgruppe skal:

- Drøfte strategi for arbeidet med klimatilpasning og overvann overfor myndigheter og tverrfaglig innad i kommunene
- Være en ressursgruppe for sekretariatet i arbeidet med å påvirke til snarlige ansvarsavklaringer og egnede juridiske og økonomiske rammebetingelser på overvannsområdet
- Bistå sekretariatet i arbeidet med å påvirke myndighetenes arbeid med en varslet Stortingsmelding om klimatilpasning 2012
- Gi sekretariatet innspill om kommunens behov for info om konkrete tilpasningstiltak og pilotprosjekter på overvannsområdet
 

Utskrift

Web Analytics