Pressemelding: Klimatilpasningsmeldingen lagt frem: En merkedag for vann- og avløpssektoren

Norsk Vann hilser den nye stortingsmeldingen om klimatilpasning velkommen. Nedsettelse av et lovutvalg på overvannsområdet er et viktig og riktig skritt for å utrede hva som vil være et hensiktsmessig regelverk for klimatilpasning på vann- og avløpsområdet i norske kommuner.

I dag, 7. mai, la Regjeringen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell frem den lenge varslede stortingsmeldingen om klimatilpasning i Norge.

Ett av de viktigste tiltakene som foreslås for å gjøre norske kommuner mer klimarobuste og unngå skader ved økt nedbør, er nedsettelse av et lovutvalg. Lovutvalget skal vurdere dagens regelverk og komme med forslag til forbedringer av rammebetingelsene for kommunenes håndtering av overvann.

-Dette er en merkedag for vann- og avløpsbransjen i kommunene, sier direktør Einar Melheim i bransjeorganisasjonen Norsk Vann. –Norsk Vann har lenge påpekt behovet for et slikt lovutvalg og er svært glad for at Regjeringen nå sier at utvalget skal nedsettes, utdyper Melheim.

Regjeringen beskriver i meldingen en rekke av utfordringene som et lovutvalg må se nærmere på. Blant annet er det behov for å se om regelverket må forbedres slik at kommunene kan stille krav til hensiktsmessig overvannshåndtering for ny og eksisterende bebyggelse. Det er behov for å vurdere gebyrregelverket på overvannsområdet, og det er behov for et klarere rammeverk for hvilke abonnementsvilkår kommunene kan fastsette overfor innbyggerne på vann- og avløpsområdet.

Regjeringen mener det er viktig at ulike interessegrupper blir involvert i å vurdere de aktuelle rammebetingelsene og eventuelle endringer i ulike regelverk.

-Norsk Vann vil snarest be om et møte med Miljøverndepartementet for en nærmere dialog om hvordan Norsk Vann og våre medlemmer kan bidra til lovutvalgets arbeid på best mulig måte, sier Melheim. -Vi ser frem til et konstruktivt arbeid, der alle viktige interesser blir trukket med. Blant annet er både huseierne, forsikringsselskapene, kommunene og vann- og avløpsvirksomhetene sentrale aktører i disse spørsmålene.

---------------------------------------------------------------
Pressekontakter i Norsk Vann:
Direktør Einar Melheim, Norsk Vann, mob. 95167690, einar.melheim@norskvann.no
Ass. dir. Toril Hofshagen, Norsk Vann, mob. 90034244, toril.hofshagen@norskvann.no


*)Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre sektoren gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS.

Utskrift

Web Analytics