Pressemelding: Må satse på vann NÅ!

En ny Norsk Vann rapport viser formidable investeringsbehov fremover for at vann- og avløpssektoren skal kunne håndtere klimaendringer, befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep.

Norsk Vann oppfordrer til en nasjonal satsing på vann, for å sikre rent vann i springen og i naturen. Last ned rapport og pressemelding her.

Dokumentasjon:

Noen nyhetsoppslag om saken 5. mars:

 

- Vannet må høyere opp på den norske agendaen, sier direktør Einar Melheim i Norsk Vann, som er interesseorganisasjonen for vann- og avløpsbransjen.

En fersk rapport fra Norsk Vann om investeringsbehov i vann- og avløpssektoren, viser at det ville koste formidable 1053 milliarder kroner å bygge vann- og avløpsanleggene på nytt i dag, noe som tilsvarer 40 % av Norges bruttonasjonalprodukt. 62 % av dette beløpet gjelder de offentlig eide anleggene, mens 38 % gjelder private anlegg som huseiernes stikkledninger, andelsvannverk og anlegg i spredt bebyggelse. Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Norsk Vann.

I følge SSBs befolkningsframskriving vil Norge vokse med 1 million innbyggere innen 2030. Dette er bare mulig dersom ny infrastruktur for vann og avløp bygges ut for å møte veksten. Samtidig er mye av ledningsnettet modent for utskifting, og det er behov for investeringer for å håndtere klimaendringer og økte krav til kvalitet og sikkerhet. Det er beregnet et investeringsbehov på om lag 200 mrd. kr for å oppnå akseptabel standard på vann- og avløpsanleggene i dag, og et ytterligere investeringsbehov på 290 mrd. kr frem til 2030. Av de til sammen 490 mrd. kr, gjelder 310 mrd. kr investeringer i offentlige anlegg og 180 mrd. kr investeringer i huseiernes egne anlegg.

Vannkvaliteten er under press, og det vil koste mye penger å opprettholde og gjøre nødvendige forbedringer i kvaliteten. Den norske vannforskriften, som tilsvarer EUs vanndirektiv, er et viktig regelverk for å beskytte vannet i norsk natur, mens drikkevannsforskriften styrer kvaliteten på vannet i springen. Det er ikke mangel på regelverk som er utfordringen, men mangel på vilje til å bruke tilstrekkelige ressurser til å kunne innfri regelverkets mange krav og dermed sikre vannkvaliteten.

- Mye av investeringene vil bli dekket av innbyggerne selv, gjennom de årlige vann- og avløpsgebyrene, poengterer Melheim. Men Norsk Vann oppfordrer nå også Regjeringen til å bidra til den nasjonale dugnaden vi står overfor. Her er noen av dugnadstiltakene Norsk Vann vil ha staten og Regjeringen med på:

•    Tilstrekkelig finansiering av arbeidet med å gjennomføre EUs vanndirektiv i Norge
•    Tilskuddsordning til kommuner som får svært høye vann- og avløpsgebyrer og til huseiere i spredt bebyggelse som må investere store summer i nye avløpsanlegg
•    Statlig innsats for å sikre at Norge utdanner nok ingeniører med vannfaglig kompetanse

 

Utskrift

Web Analytics