Vil ha stortingsmelding

Stortinget 1

En stortingsmelding på vann- og avløpsområdet vil være et godt hjelpemiddel for å sikre en helhetlig og målrettet tilnærming til utfordringene som sektoren må løse de neste 20 årene. 

Behovet for en slik stortingsmelding er ett av hovedbudskapene Norsk Vann presenterer i høringene til statsbudsjettet 2021. 

-Vi har fått utført analyser som viser at norske kommuner må investere 320 milliarder kroner i oppgradering og fornying av vann- og avløpsinfrastrukturen de neste 20 årene for å sikre kvaliteten i tjenestene. Regningen vil havne hos innbyggerne i form av økte gebyrer, men vi bør alle jobbe for å holde gebyrveksten så lav som mulig, sier direktør Thomas Breen i Norsk Vann. 
 
-Investeringene skal foretas i et 100-årsperspektiv. Da trenger vi en omforent problemforståelse på tvers av instanser og nivåer, et koordinert statlig regelverk og enhetlig myndighetsutøvelse, og målrettet innsats for å finne løsningene som gir mest igjen for innbyggernes penger, fremholder Breen. 

Fragmentert og uoversiktlig 

Vannbransjen er av en karakter der mange aktører har ansvar og spiller en rolle. Kommunene og interkommunale selskaper, flere ulike departementer og enda flere tilhørende direktorater, fylkesmennene, rådgiverbransjen, leverandørindustrien og utøvende entreprenører har alle innvirkning på tjenestene som leveres. 
 
Videre må bransjen forholde seg til fragmentert lov- og regelverk, liten grad av standardisering, manglende koordinering av innsamling og gjenbruk av data, manglende avklaringer på sentrale og dimensjonerende områder, som overvann og håndtering av avløpsslam, for å nevne noe. 
 
Klimaendringene er en tredje kompliserende faktor som påvirker leveransen av vann- og avløpstjenester. Et villere og våtere klima, med hyppigere styrtregn som rammer vilkårlig, gjør at flere vannkilder blir sårbare. I tillegg kommer utfordringer knyttet til håndtering av overvann og avløpsproblematikk, samt økt fare for skred og flom som truer samfunnskritisk infrastruktur også på vann- og avløpsområdet. 

Thomas Breen Stortinget liten oppløsning

Store forskjeller

Norske kommuner er svært ulike både når det gjelder geografi og innbyggertall, og begge deler har innvirkning på kostnadsbildet. I tillegg er tilgang til kompetanse og kapasitet i både planleggings- og gjennomføringsfase ulikt fordelt i landet. Her kan også staten bidra slik den har gjort for andre næringer og sektorer, med innovasjonsprogrammer og virkemiddelapparat tilpasset selvkost og offentlige anskaffelser. 
 
-Det siste er svært viktig, for over 70 prosent av det kommunene henter inn i vann- og avløpsgebyrer går til å kjøpe varer og tjenester fra det private næringslivet, påpeker direktøren. 

Industriutvikling

-Når vi skal investere så mye på så kort tid, settes leverandørmarkedet under press. Kanskje bør vi bruke anledningen til å utvikle en potent, bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri, som gjennom eksport av teknologi, kompetanse og løsninger kan bidra til å løse globale utfordringer knyttet til vannsikkerhet og sanitærforhold for millioner av mennesker, sier Breen. 
 
Alle disse kompliserende faktorene taler for at det er behov for en stortingsmelding på området. Gjennom arbeidet med en stortingsmelding kan vi få satt utfordringene på agendaen og etablert en omforent problembeskrivelse, som grunnlag for koordinert samarbeid og målrettet handling. 
 
Norsk Vann deltar i disse dager i høringene i flere av Stortingets komiteer knyttet til statsbudsjettet for 2021. 
-Etter høringsrunden følger vi opp våre budskap mot de enkelte partiene på Stortinget, både for å påvirke statsbudsjettprosessen og mot partienes programarbeid, avslutter Norsk Vann-direktøren. 
 

Utskrift

Web Analytics