Investeringsbehovet fortsetter å øke

renseanlegg nra

Selv om kommuner og interkommunale selskap har gjort mange investeringer knyttet til vann og avløp de siste fem årene, fortsetter investeringsbehovet i bransjen å øke. 

I løpet av de neste 20 årene må det investeres om lag 320 milliarder kroner for å sikre god leveranse av drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann. Det får store konsekvenser for vann- og avløpsgebyrene. 
 
Norsk Vann arbeider med en rapport for investeringsbehovet i vannbransjen de kommende 20 årene. Rapporten er en oppfølging av tilsvarende rapport fra 2017, som viste et investeringsbehov på om lag 280 milliarder frem til 2040. 
 
- Tallene vi nå har fått fra Norconsult og SINTEF, viser at investeringsetterslepet har vokst videre, til 320 milliarder kroner innen 2040, forklarer direktøren i Norsk Vann, Thomas Breen. 
 
- Vi som bransje har ikke lykkes med å få opp investeringstakten som er nødvendig for å trygge kvaliteten på disse samfunnskritiske tjenestene, slår Breen fast. 
 
Manglende investeringer kan i verste fall gå ut over liv og helse, og forringing av natur og miljø. Kommuner som ikke kan levere nok og godt drikkevann, eller ikke møter myndighetenes krav til rensing av avløpsvann, vil etter hvert få problemer med å utvikle sine lokalsamfunn. 
 
- Vi ser allerede eksempler på at nye boligprosjekter og enkelte næringsetableringer må legges på is inntil kommunene oppfyller kravene i utslippstillatelsene, sier Breen. 
 
De største kostnadene er forbundet med ledningsnettet som frakter drikkevann ut til innbyggerne, og avløpsvann tilbake til renseanleggene. Ledningsnettet må både bygges ut og fornyes, for å møte endrede kapasitetsbehov som følge av befolkningsvekst og endret bosettingsmønster, og fordi deler av ledningsnettet er gammelt og fungerer dårlig. 
 
I tillegg er det behov for å bygge ut kapasitet på vannbehandlingsanlegg og oppgradere gamle vannverk, blant annet for å møte krav til forsyningssikkerhet og håndtere konsekvenser av klimaendringer. Renseanlegg for avløpsvann må også bygges ut og oppgraderes for å møte myndighetenes rensekrav, og for å håndtere utfordringer knyttet til stadig villere og våtere klima.

Stimulerer privat næringsliv

Samlet sett beregner Norsk Vann og Norconsult altså investeringsbehovet til ca. 320 milliarder kroner for perioden 2021 til 2040. Over 70 prosent av investeringene vil være kjøp av tjenester og utstyr fra privat næringsliv - fra rådgivnings- og planleggingstjenester, til anskaffelser av rørmateriell, bygg- og entreprenørtjenester osv. 
 
- Investeringene de neste 20 årene vil i så måte kunne stimulere arbeidslivet over hele landet, forutsatt at kommunene settes i stand til å gjennomføre dem, påpeker Breen, og viser til at både rådgiverbransjen, leverandørindustrien og entreprenørselskaper rammes hardt av koronaepidemien. 

Må forvente økte gebyrer

Kommunene er lovpålagt å yte vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at de som bruker tjenestene skal betale det disse tjenestene koster. Kommunene kan ikke tjene penger eller gå i overskudd på vann- og avløpstjenestene. I tillegg skal dagens brukere verken subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige innbyggere. 
 
- Kort fortalt har innbyggerne i landets kommuner over lang tid betalt for lite for vann- og avløpstjenester, hevder Breen. Kommende generasjoner må nå belage seg på å betale vesentlig mer. Et forsiktig anslag fra Norsk Vann peker på en tredobling av gebyrene for gjennomsnittsabonnenten i norske kommuner. Det innebærer en økning fra dagens om lag 10 000 kroner i gjennomsnittlige kommunale vann- og avløpsgebyrer, til i overkant av 33 000 kroner i 2040. 

Rapport til vinteren

Den nye rapporten skal ferdigstilles i løpet av høsten. Norsk Vann vil gå igjennom og kvalitetssikre forutsetningene som er lagt til grunn for tallene Norconsult og SINTEF har kommet frem til, og se om de samsvarer med erfaringer og tilbakemeldinger vi får fra medlemmene våre. 
 
- Det vil antakelig komme noen mindre justeringer i enkelte deler av grunnlaget, men hovedbildet er uansett klart: Bransjen står foran en formidabel oppgave med å sikre trygt drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann. Investeringene må til, og skal de løses på tradisjonell måte vil det få store konsekvenser for gebyrene innbyggerne må betale, avslutter direktøren.  
 
Les også: Norske vann- og avløpssystem i kraftig forfall – varsler gebyrsjokk for hele landet (E24.no)
 
Her finner du ytterligere informasjon om Norsk Vanns hovedbudskap.
 

Utskrift

Web Analytics