Bekymret for oppfølging av regelverket om prioriterte stoffer

I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet anerkjenner Norsk Vann at Norge er forpliktet til å gjennomføre de foreslåtte endringene i vannforskriften mht. prioriterte stoffer og interkalibrerte grenseverdier, men er bekymret for hvordan regelverket skal følges opp i praksis. Norsk Vann gjentar prinsippet om at miljøgifter må stoppes ved kilden.

De foreslåtte endringer kommer som en oppfølging av endring i EU-direktivet om prioriterte stoffer under vanndirektivet og en EU-beslutning om interkalibrerte grenseverdier.

Direktivet som nå foreslås inntatt i vannforskriften setter krav til at medlemslandene skal:

  • inkludere de 12 nye stoffene på listen over prioriterte stoffer og ta i bruk miljøkvalitetsstandarder i vann og organismer som er satt for disse
  • ta i bruk de nye/reviderte miljøkvalitetsstandardene i vann for 7 av de gamle stoffene på listen
  • ta i bruk nye miljøkvalitetsstandarder i organismer for tre av de gamle stoffene på listen
  • overvåke stoffer på vaktlisten (stoffer som er aktuelle på prioritetslisten ved neste revisjon)

I Miljødirektoratets høringsnotat om de foreslåtte endringer heter det at:

«Forskriftsendringen vil medføre plikter til overvåking av noen flere stoffer og kan medføre behov for utslippsreduserende tiltak for å oppnå god kjemisk tilstand. Miljønytte og tiltakskostnader vil bli realisert ved eventuelle pålegg etter sektorregelverket som fastsettes på bakgrunn av de enkelte forvaltningsplanene.»

Manglende kunnskap

Det er gjennomgående liten kunnskap om miljøgifter i vannregionene, og datainnsamlingen, som er grunnlaget for klassifiseringen av vannforekomstene, har så vidt begynt. I tillegg er det mange kompliserte problemstillinger knyttet til tiltak og ansvar for miljøgiftene. Norsk Vann understreker derfor behovet for å videreføre kildekontroll som et grunnleggende prinsipp for arbeidet med å redusere og stanse utslipp av prioriterte stoffer, miljøgifter og andre miljøfremmede stoffer som på en eller annen måte tilføres avløpsnettet. Avløpssystemet er ikke en kilde til miljøgiftutslipp,men en kanal for oppsamling, transport og behandling av avløpsvann.

Norsk Vanns høringsuttalelse kan lastes ned her.

Mer informasjon om høringen, inkl høringsdokumentene, kan lastes ned fra Miljødirektoratets sider her.

Utskrift

Web Analytics