Søknadsfrie bygninger må ikke plasseres over VA-ledninger

Norsk Vann påpeker i sin høringsuttalelse til endringer i byggesaksforskriften at garasjer og andre søknadsfrie bygninger ikke må plasseres over ledninger i grunnen. I tillegg gjentar Norsk Vanns sin oppfordring til departementet om å tydeliggjøre i hvilken grad å legge, skifte ut og reparere vann- og avløpsledninger er søknadspliktige tiltak. Samtidig fremheves det at utskifting av rør og ledninger i forbindelse med rehabilitering og omlegging/separering i eksisterende trase, bør inkluderes blant tiltak som ikke krever søknad og tillatelse.

I sin høringsuttalelse til KMDs forslag til endringer i byggesaksforskriften støtter Norsk Vann at det settes et eksplisitt krav om at garasjer og andre bygninger som unntas søknadsplikt etter § 4-1, første ledd, bokstav b, siste punktum ikke må plasseres over ledninger i grunnen. Norsk Vanns gjentar i tillegg sin oppfordring fra høringsuttalelsen til forslag om endringer i plan- og bygningsloven om at departementet bør tydeliggjøre i hvilken grad å legge, skifte ut og reparere vann- og avløpsledninger er søknadspliktige tiltak. Samtidig fremheves det at utskifting av rør og ledninger i forbindelse med rehabilitering og omlegging/separering i eksisterende trase, bør inkluderes blant tiltak som ikke krever søknad og tillatelse i byggesaksforskriften § 4-1, første ledd, bokstav e, nr. 9.
 
Høringsbrev og høringsnotat kan lastes ned her:
Høringsbrev av 03.07.2014 
Høringsnotat
 
Departementets forslag til endringer er en konkretisering av endringene i plan- og bygningsloven som ble vedtatt i Stortinget 16. juni 2014. Norsk Vann uttrykte både i høringsrunden til departementet og under Stortingets behandling bekymring for at lovendringen vil øke utfordringen med overbygging av ledninger, se omtale her.
 
Du kan lese Norsk Vanns høringsuttalelse i fulltekst her.
 

Utskrift

Web Analytics