Endringer i geodataforskriften må ses i sammenheng med andre prosesser

I høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet peker Norsk Vann på at arbeidet med geodataforskriften må ses i sammenheng med arbeidet med SOSI-standardisering og med kommende krav til geodata for ledninger i grunnen gjennom kart- og planforskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hatt på høring forslag til endringer i geodataforskriften, som følge av endringer i EU-forordning under INSPIRE-direktivet.

I Norsk Vanns høringsuttalelse pekes det på at det per i dag ikke er avklart hvordan geodataforskriftens bestemmelser vil gjelde på vann- og avløpsområdet. Norsk Vann viser til tidligere høringsuttalelser og arbeider på området og ber departementet vektlegge dette i det videre arbeidet med bl.a. geodataforskriften.

Norsk Vanns uttalelse kan lastes ned her:

Høringsuttalelse av 07.10.2014 med vedlegg

Utskrift

Web Analytics