Høringsuttalelse om avregningsforskriften NVE

NVE har hatt forslag til endring av avregningsforskriften ute å ny høring. Norsk Vann har på nytt valgt å påpeke det urimelige i at sikre betalere, som vann- og avløpsvirksomheter, må forskuttere store beløp til nettselskapene. Etter å ha mottatt høringsuttalelser på et tidligere forslag til endringer i avregningsforskriften i januar 2014, sendte NVE ut et nytt forslag til endringer på høring.

Forslaget går fortsatt ut på at forbrukere skal avregnes for nettjenester og elektrisk energi etterskuddsvis. Direktoratets argumenter for etterskuddsvis fakturering under første høringsrunde var:

  • Etterskuddsvis fakturering vil hindre at kraftleverandørene kan kreve forskudd med urimelig høye pris- og forbruksanslag til ugunst for sluttbrukerne.
  • Sluttbrukeren vil unngå å bli påført et økonomisk tap om kraftleverandøren skulle gå konkurs, slik tilfellet er ved forskuddsfakturering.
  • Problemer med til dels svært kompliserte fakturaer vil opphøre, da det ikke lenger vil være behov for prognosering av fremtidige priser og forbruk, med korrigeringer mot realiserte priser og forbruk.
  • Kraftproduktene bli mer sammenliknbare, da det ikke lenger skilles mellom faktureringsmetoder, og sluttbrukerne vil således være bedre rustet til å foreta gode valg.
  • Etterskuddsvis fakturering basert på faktisk forbruk vil i større grad bevisstgjøre sluttbrukerne og bidra til en mer rasjonell energibruk

Som i første høringsrunde mener Norsk Vann forslaget bør omfatte andre enn forbrukere, så lenge de er sikre betalere. I dag stiller eksempelvis Vestfold Vann IKS til enhver tid et «lån» i størrelsesorden kr 400 000,- til nettselskapet. Alternativt mener Norsk Vann det bør det forskriftsreguleres at renteinntekten for forskuddsinnbetalingene tilbakeføres til sluttbruker.

Her finner du Norsk Vanns høringsinnspill i første runde.

Her finner du omtale og lenke til det nye høringsutkastet.

Her finner du Norsk Vanns andre høringsinnspill.

For spørsmål om denne høringsuttalelsen, kontakt vår juridiske rådgiver Elin Riise.

Utskrift

Web Analytics