Fare for overbygging av VA-ledninger

Stortinget hadde høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven 22. mai. Norsk Vann advarte i sitt innlegg mot å tillate oppføring av bygninger opp til 50 kvadratmeter uten søknad, registrering eller nabovarsel, og oppfordret til at avstandskrav til VA-ledninger ble lovhjemlet.

Torsdag 22. mai deltok Norsk Vann i kommunal- og forvaltningskomiteens høring av Prop. 99 L (2013-2014) Endringer i plan- og bygningsloven.  Norsk Vanns hovedbudskap var følgende:

1. Opprettholde registreringsplikten som ble foreslått i høringsutkastet, slik at kommunen får mulighet til å sjekke om tiltaket er i strid med andre interesser, herunder vann- og avløpsledninger i grunnen. Registreringsplikten behøver ikke inkludere kommunens vurdering av om tiltaket er søknadspliktig.

2. Lovfeste avstandskrav til vann- og avløpsledninger i plan- og bygningsloven § 29-4 som handler om byggverkets plassering, høyde og avstand til nabogrense. De konkrete avstandskravene kan i likhet med avstand til nabogrense fastsettes i forskrift.

Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her.

Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv.

Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 11:15 inn i opptaket, og med svar på spørsmål helt til slutt i opptaket.

Utskrift

Web Analytics