Ønsker at nettleien faktureres etterskuddsvis

NVEs logoI en høringsuttalelse til NVEs forslag til endring av avregningsforskriften påpeker Norsk Vann det urimelige i at sikre betalere, som vann- og avløpsvirksomheter, må forskuttere store beløp til nettselskapene.

NVE har foreslått at avregningsforskriften endres, slik at alle sluttbrukere, unntatt de som ikke er forbrukere og som har et forventet årlig strømforbruk på høyere enn 100 000 kWh, skal avregnes for nettjenester og elektrisk energi etterskuddsvis. Direktoratets argumenter for etterskuddsvis fakturering er:

  • Etterskuddsvis fakturering vil hindre at kraftleverandørene kan kreve forskudd med urimelig høye pris- og forbruksanslag til ugunst for sluttbrukerne.
  • Sluttbrukeren vil unngå å bli påført et økonomisk tap om kraftleverandøren skulle gå konkurs, slik tilfellet er ved forskuddsfakturering.
  • Problemer med til dels svært kompliserte fakturaer vil opphøre, da det ikke lenger vil være behov for prognosering av fremtidige priser og forbruk, med korrigeringer mot realiserte priser og forbruk.
  • Kraftproduktene bli mer sammenliknbare, da det ikke lenger skilles mellom faktureringsmetoder, og sluttbrukerne vil således være bedre rustet til å foreta gode valg.
  • Etterskuddsvis fakturering basert på faktisk forbruk vil i større grad bevisstgjøre sluttbrukerne og bidra til en mer rasjonell energibruk

Norsk Vann mener forslaget også bør gjelde andre enn forbrukere og som har et større strømforbruk, så lenge de er sikre betalere. I dag stiller eksempelvis Vestfold Interkommunale Vannverk IKS til enhver tid et «lån» i størrelsesorden kr 400 000,- til nettselskapet. Alternativt mener Norsk Vann det bør det forskriftsreguleres at renteinntekten for forskuddsinnbetalingene tilbakeføres til sluttbruker.

Her finner du Norsk Vanns høringsinnspill.

Utskrift

Web Analytics