Støtter nye krav til geodata for ledninger i grunnen

Norsk Vann støtter Miljøverndepartementets forslag om å innføre krav til dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger m.v. i grunnen. Norsk Vann foreslår noen konkrete endringer i de nye kravene, samt peker på en rekke arbeidet og avklaringer som må skje før kravene trer i kraft.

Miljøverndepartementet har hatt på høring «Forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen».

Harmoniserte krav til ledningseiere/tiltakshavere for dokumentasjon og utveksling av geodata for ledninger m.v. i grunnen er et avgjørende fundament for å kunne løse utfordringene med en for dårlig samordning av ledningsarbeider i dag. En bedre samordning vil ha store sikkerhetsmessige og økonomiske fordeler.

Norsk Vann har avgitt en høringsuttalelse til forslaget, med følgende hovedbudskap:

«Norsk Vann støtter forslaget om å ta inn nye krav i kart- og planforskriften om dokumentasjon og utveksling av geodata om ledninger m.v. i grunnen. Vi har noen konkrete forbedringsforslag og spørsmålsstillinger til selve forskriftsteksten. Vi har videre synspunkter på hvilke arbeider og avklaringer som bør finne sted frem til forskriftskravet trer i kraft. Det gjelder bl.a. behovet for innmålingsinstruks, pilotering og implementering av SOSI-ledningsstandarder, få avklart nivå på informasjonssikkerhet for geodata og flere andre spørsmålsstillinger. Vi vil oppfordre til at disse temaene også drøftes videre gjennom «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen», der Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Kartverket fortsatt bør spille sentrale roller.»

 

Norsk Vanns høringsuttalelse kan lastes ned her.

 
 

Utskrift

Web Analytics