Uavklarte spørsmål om miljøkvalitetsstandarder og innblandingssoner

I en høringsuttalelse til Miljødirektoratet støtter Norsk Vann arbeidet med å få på plass en veileder for innblandingssoner, som vil klargjøre hvor langt ut fra et utslippspunkt det er lov å overskride krav til miljøkvalitetsstandarder (miljøgifter) i vannforekomsten. Det er imidlertid mange uavklarte spørsmål som må besvares før man lander en norsk policy.

Norsk Vann er positiv til at norske myndigheter benytter den muligheten som Vanndirektivet gir for å tilpasse miljøkvalitetsstandarder (MKS) til innblandingssoner i vannforekomster der det er gitt en utslippstillatelse, og der disse verdiene kan overskrides. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvilken betydning bestemmelsene om MKS i vannsøylen, sediment og biota vil kunne få for klassifisering av vannforekomstene, og dermed også for et eventuelt behov for å etablere innblandingssoner. I veilederen omtales punktutslipp fra bedrifter som har prosessutslipp til vann, det bør tydeliggjøres at dette også gjelder utslipp fra avløp, slik det også er gjort i forordet til veilederen.

For norske kommuner og avløpsanlegg er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvilken betydning bestemmelsene om MKS vil kunne få for vurderingen av utslipp, og for klassifiseringen av den aktuelle resipient/ vannforekomst. Det gjelder for eksempel forholdet mellom MKS i vannsøyle, MKS i sediment og QS (Kvalitetsstandard) KS i biota. Skal eller kan MKS/KS måles og overvåkes i alle tre matriks, eller er det tilstrekkelig å måle i sediment og biota? Dersom innblandingssoner kan etableres, vil slike da kun gjelde for vannsøylen, slik veilederen omtaler, eller tenker en å utvikle metodikk også for beregning av innblandingssoner (og dermed overskridelse av MKS) i sediment?

Et annet moment som er viktig for Norsk Vanns medlemmer er hvor grensen vil gå mellom kommunens utslippstillatelse for avløp (ihht Forurensningsforskriften) og miljøkvalitetsstandard (og evt innblandingssone) for vannforekomstene.

Uten å vite hvilke konsekvenser bestemmelsene om MKS i vannsøylen, sediment og biota kan få for klassifisering av de ulike vannforekomstene, er det heller ikke mulig å vurdere behovet eller relevansen av å evt etablere en innblandingssone. Uten et slikt grunnlag er det derfor vanskelig for berørte å ta stilling til, eller uttale seg til en veileder som dette.

Vi er kjent med at det er planlagt et seminar om innblandingssoner i januar 2014 om denne veilederen. Med den betydelige usikkerhet vi har vist til ovenfor, knyttet til MKS generelt og innblandingssoner spesielt, ville det etter vårt syn vært mer hensiktsmessig å først avholde seminaret og deretter sette en høringsfrist. Det ville dessuten vært en prosess som inviterer til god medvirkning, slik Vannforskriften krever.

Les hele høringsuttalelsen til Norsk Vann her

Miljødirektoratets forslag til veileder kan lastes ned her.

Utskrift

Web Analytics