Positiv vanntrend i miljøbudsjettet

Norsk Vann roste satsingen innen klimatilpasning og refset manglende satsing innen vannforvaltning i energi- og miljøkomiteens budsjetthøring 7. november. I Solberg-regjeringens tilleggsproposisjon 8. november er vannforvaltningen foreslått styrket med 15 mill. kr.

 
Torsdag 7. november deltok Norsk Vann i energi- og miljøkomiteens høring av Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag 2014 for Miljøverndepartementet. Norsk Vanns hovedbudskap var følgende:
 
  • Norsk Vann mener det er positivt og helt nødvendig med foreliggende forslag på klimatilpasningsområdet, som bl.a. innebærer 4 mill. kr til et lovutvalg på overvannsområdet, 3 mill. kr til senter for klimatjenester og avklart myndighetsansvar til Miljødirektoratet for koordinering av klimatilpasningsarbeidet generelt, og for overvann og havnivåstigning spesielt. Norsk Vann ba komiteen vurdere å understreke viktigheten av at lovutvalget på overvannsområdet kommer raskt i gang med sitt arbeid og med et mandat som ivaretar bredden av de problemstillinger Stortinget har pekt på i tidligere runder.
     
  • Norsk Vann mener det er nødvendig å styrke budsjettet betydelig med midler til arbeidet etter vannforskriften. Den rammen som er foreslått, innebærer at Norge fortsatt nedprioriterer arbeidet etter vannforskriften i en svært kritisk fase i gjennomføringen. Konsekvensene vil bl.a. være manglende gjennomføringsevne, for dårlig kunnskapsgrunnlag og risiko for investeringer i feil tiltak slik at man ikke når pålagte miljømål for vannforekomstene på en mest mulig kostnadseffektiv måte.
 
Norsk Vanns skriftlige høringsinnspill kan lastes ned her.
 
På spørsmål fra Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne om hvor stor økning det er behov for innen vannforvaltningen, svarte Norsk Vann at rammen for helhetlig vannforvaltning bør økes fra 38 mill. kr til 60 mill. kr og rammen for overvåking fra 16 mill. kr til 40-50 mill. kr.
 
Høringen kan spilles av fra Stortingets videoarkiv. Norsk Vanns innlegg er ca. kl. 202:50 inn i opptaket. Relevant spørsmålsrunde er ca. 233:00 inn i opptaket.
 
I Venstre sitt alternative budsjettforslag som ble lagt frem samme dag, er det foreslått en økning på 10 mill. kr til oppfølging av vanndirektivet.
 
I Solberg-regjeringens sitt endringsforslag til statsbudsjettet 2014 , lagt frem 8. november, er rammen for helhetlig vannforvaltning foreslått økt med 15. mill. kr.

Utskrift

Web Analytics