Høringsuttalelse om forenklinger i plan- og byggningsloven

Norsk Vann synes det er positivt at departementet ønsker å forenkle byggesaksdelen i plan- og bygningsloven for å sikre forutsigbarhet og redusere omfanget av den kommunale saksbehandlingen. Samtidig påpeker Norsk Vann blant annet behovet for å avklare i forskrift hvilke tiltak for ledninger i grunnen som er søknads- og registreringspliktige og anbefaler en egen lovhjemmel med avstandskrav for å hindre overbygging av ledninger.

Kommunal- og regionaldepartementet har hatt forslag til endring i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring

I Norsk Vanns høringsuttalelse av 25.10.2013 fremhever Norsk Vann at det er viktig å tydeliggjøre i hvilken grad å legge, skifte ut og reparere vann- og avløpsledninger er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Vi anbefaler at endringen i plan- og bygningsloven følges opp med et forskriftsarbeid for å gjennomgå hvilke tiltak som skal være søknadspliktige. I et slikt arbeid er det viktig at aktører i vannbransjen trekkes tungt inn.

Norsk Vann mener videre det er behov for å lovfeste et krav til ikke å overbygge ledninger i § 29-4.

Vi er skeptiske til forslaget til endring av § 21-3 tredje ledd om å overlate til tiltakshaver å vurdere i hvilken grad naboer blir berørt av arbeidet og dermed har behov for nabovarsel.

Norsk Vann er enig i forslaget til klargjøring av § 21-6 i form av at søknaden skal avvises dersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Vi foreslår at det tas inn en henvisning til § 21-6 i §§ 27-1 og 27-2.

Vi foreslår at dimensjoneringsbegrensningen i § 18-1 økes for vannledninger til Ø300mm, alternativt Ø200mm for boligområder og Ø300mm i næringsområder. For avløpsledninger foreslår vi en økning til Ø600mm.

Du kan lese Norsk Vanns høringsuttalelse i fulltekst her.

Utskrift

Web Analytics