Høringsuttalelse til gjennomføring av byggevareforordningen i TEK 10

Norsk Vann har avgitt en kort høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementets høringsforslag om gjennomføring av byggevareforordningen i byggteknisk forskrift, samt forslag til nasjonale regler for byggevarer som ikke er CE-merket.

På grunn av kort høringsfrist valgte Norsk Vann bare å komme med en enkel høringsuttalelse til Kommunal- og regionaldepartementets forslag til gjennomføring av byggevareforordningen i byggteknisk forskrift, samt forslag til nasjonale regler for byggevarer som ikke er CE-merket, og krav til dokumentasjon av CE-merking av løfteinnretninger og varmtvannskjelder.

I sin høringsuttalelse uttaler Norsk Vann at forskriftsutkastets § 3 som retter seg mot bruken av produktene bør tas inn i byggteknisk forskrift. Videre anbefaler Norsk Vann at byggverk eksplisitt defineres i både forordningen og byggteknisk forskrift som bygg, anlegg og installasjoner. Norsk Vann påpeker at kravet til dokumentasjon av produktegenskaper for utslipp til drikkevann i forskriften bør tilsvare kravet i forordningen og viser til behovet for en nærmere felles regulering av byggevarer i kontakt med drikkevann, som har vært drøftet i lang tid.

Du kan lese Norsk Vanns høringsuttalelse i fulltekst her.

Utskrift

Web Analytics