Norsk Vann med innspill til Stortingets behandling av klimatilpasningsmeldingen

De siste dagers flomsituasjon understreker behovet for konkrete klimatilpasningstiltak i Norge. Norsk Vann har sendt Stortinget et skriftlig innspill til energi- og miljøkomiteens arbeid med den nye stortingsmeldingen om klimatilpasning.

«Meld St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge» ble lagt frem 7. mai.  Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling til meldingen innen 13. juni, og foreløpig dato for behandling av meldingen i Stortinget er 19. juni. Det arrangeres ikke høring i denne saken, men komiteen har oppfordret til skriftlige innspill innen 6. juni.

Norsk Vann har sendt et skriftlig innspill til komiteen av 23. mai, der vi ber komiteen merke seg følgende sentrale punkter i sin behandling av klimatilpasningsmeldingen:

1) Regjeringens forslag om nedsettelse av et lovutvalg på overvannsområdet er svært viktig for å tilrettelegge for kommunenes klimatilpasningsarbeid på vann- og avløpsområdet. Stortinget har to ganger tidligere påpekt behovet for et slikt lovutvalg. Lovutvalget må nedsettes så fort som mulig og med et mandat som sikrer utredning av bredden av problemstillinger som Stortinget har vært opptatt av.

2) Myndighetsansvaret på statlig direktoratsnivå er ikke avklart i klimatilpasningsmeldingen, men det er sagt at avklaringer vil komme i forbindelse med statsbudsjettet for 2014. Tiden er overmoden for en avklaring av myndighet for bl.a. overvann og havnivåstigning, som kan bidra med rammebetingelser og en kompetent styringsdialog for gjennomføring av målrettede klimatilpasningstiltak i kommunene og på vann- og avløpsområdet.

3) Det er behov for at staten tar et medansvar i arbeidet for å sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse på klimatilpasningsarbeid i kommunene og vann- og avløpsvirksomhetene, og at Norsk senter for klimatjenester får tilstrekkelige ressurser til å kunne bistå kommunene uten krav om brukerbetaling.

Norsk Vanns innspill er utformet i samråd med Norsk Vanns arbeidsgruppe for klimatilpasning og overvann, og innspillet kan leses i sin helhet her.

Se også pressemelding fra 7. mai med Norsk Vanns kommentarer til klimatilpasningsmeldingen.

Utskrift

Web Analytics