Bedre selvkostretningslinjer, men fortsatt forbedringsbehov

I høringsuttalelse til nye selvkostretningslinjer berømmer Norsk Vann KRD for bedre retningslinjer, men ber samtidig om en del endringer for å ivareta de behov vann- og avløpsbransjen har for hensiktsmessige rammebetingelser.

Kommunal- og regionaldepartementet har hatt på høring forslag til nye selvkostretningslinjer.

I sin høringsuttalelse av 15. mai 2013 berømmer Norsk Vann departementet for at forslaget til nye selvkostretningslinjer er blitt atskillig mer hensiktsmessig og pedagogisk.

Norsk Vann fremhever at en del forhold fortsatt må forbedres, for at retningslinjene kan være et funksjonelt rammeverk til beste for vann- og avløpskundene i Norge. De viktigste behovene for forbedringer er følgende:

1) Generasjonsprinsippet må erstattes av et «fler-generasjonsprinsipp».
2) Kommunalt eide VA-selskap må kunne følge retningslinjene fullt ut, herunder bruk av selvkostfond.
3) Avskrivningstid på ledninger bør reduseres til 20 år for å gi lavere gebyrer over tid, med mulighet for lengre avskrivningstid ved behov.
4) Valget av swaprente som anbefalt kalkulatorisk rente bør defineres entydig.
5) Tomtekostnader for VA-anlegg bør kunne avskrives.
6) Retningslinjene bør kvalitetssikres en ekstra runde.

Norsk Vanns høringsuttalelse kan leses i fulltekst her.

Utskrift

Web Analytics