NOU 2012:2 Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU

Norsk Vann mener NOU 2012:2 gir et godt grunnlag for den videre debatten om Norges forhold til Europa. Norsk Vanns høringsuttalelse tar opp erfaringer fra vann- og avløpsområdet og peker på forbedringsmuligheter i Norges påvirkning og gjennomføring av EUs regelverk.

Et utvalg, ledet av professor Fredrik Sejersted, har foretatt en gjennomgang av Norges avtaler med EU og vurdert deres betydning for det norske samfunnet. Utvalgets arbeid ble lagt frem 17. januar 2012 i form av "NOU 2012:2 Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU".

Utenriksdepartementet har hatt NOU 2012:2 på høring, for å sørge for at utvalgets arbeid blir kjent og at det gis anledning til å komme med vurderinger og synspunkter.

Da EUs regelverk i stor grad er styrende for rammebetingelsene for norsk vann- og avløpssektor, har Norsk Vann avgitt en høringsuttalelse til NOU 2012:2. Uttalelsens hovedbudskap er som følger:

"Gjennom NOU 2012:2 er det lagt et viktig grunnlag for den videre debatten om Norges forhold til Europa. Norsk Vann hilser debatten velkommen og bidrar gjerne med våre erfaringer fra vann- og avløpsområdet. Vi mener bl.a. det er behov for at norske myndigheter spiller en mer aktiv rolle i påvirkning av EU-institusjonenes arbeid med regelverket, sørger for økt samhandling med norske interesseorganisasjoner om aktuelle norske posisjoner og sørger for tilfredsstillende utredning av konsekvensene av nytt regelverk."

Høringsuttalelsen kan leses i sin helhet her.

Utskrift

Web Analytics