Høringsuttalelse: Ber KMD hindre overbygging av vann- og avløpsledninger

terrasse bygging

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har foreslått å utvide omfanget av søknadsfrie tiltak. I vår høringsuttalelse påpeker vi at tiltak tett på eller over vann- og avløpsledninger gjør det vanskelig å reparere og skifte ut ledningene og kan føre til at de blir skadet under byggeprosessen.

I dag kan huseiere søknadsfritt føre opp en terrasse som er lavere enn 0,5 meter over bakken. Departementet foreslår å utvide unntaket til høyder på inntil 1 meter med rekkverk, og at reglene om eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelde for terrassene. Tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan i dag oppføres uten søknad, dersom det bare skal brukes til bod eller lignende. Departementet foreslår at disse tilbyggene også skal kunne brukes til beboelse og varig opphold. 

I høringsuttalelsen oppfordrer vi departementet til å utvide kravet om å unngå overbygging av ledninger i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a siste punktum, til gjelde alle tiltak som unntas fra søknad og tillatelse. I tillegg mener vi at kravet bør inkludere restriksjonsbeltet rundt ledningene.

Se mer om høringen her og vår høringsuttalelse her.
 

Utskrift

Web Analytics